Hotărârea nr. 262/2005

privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 7025 inscris in CF NDF 6178 Oradea, in suprafata de 57 mp, situat in Oradea, str. A. Bacalbasa

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 7025 înscris în CF NDF 6178 Oradea, în suprafață de 57 mp, situat în Oradea, str. A. Bacalbașa

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.87.109 din 18 aprilie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 7025, înscris în CF NDF 6178 Oradea, în suprafață de 57 mp, situat în Oradea, str. A.Bacalbașa,

Având în vederea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea,

În temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin.(2) lit. f), h), art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă 1.026 Euro, fără TVA, pentru întreaga suprafață (respectiv de 18 euro/mp, fără T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 86915/2 din 18.04.2005, pentru terenul situat în Oradea, str. A.Bacalbașa, având nr. cadastral 7025 înscris în CF NDF 6178 Oradea, în suprafață de 57 mp, în favoarea dlui Purgea Ioan.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Serviciul Achiziții - Valorificări Active.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Serviciul Achiziții - Valorificări Active,

  • •  dl. Purgea loan.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.262.

Florian Dacin