Hotărârea nr. 261/2005

privind aprobarea modificarii prevederilor cuprinse la lit.B din Regulamentul privind procedura de vânzare a terenurilor in municipiul Oradea, aprobat prin Hotarârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.4/2001.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea modificării prevederilor cuprinse la lit.B din Regulamentul privind procedura de vânzare a terenurilor în municipiul Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.4/2001.

Analizând Raportul de specialitate nr.90.494 din data de 27 aprilie 2005, întocmit de către Direcția Patrimoniu prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea modificării prevederilor cuprinse la lit.B din Regulamentul privind procedura de vânzare a terenurilor în municipiul Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.4/2001,

Având în vedere propunerea unui grup de consilieri prin care solicită suspendarea înstrăinării de terenuri aparținând municipalității către agenții economici, în cazurile în care suprafețele solicitate de aceștia depășesc 1000 mp.,

În baza art. 38 alin.2 lit.c, f și h și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea prevederilor cuprinse la lit.B din Regulamentul privind procedura de vânzare a terenurilor în municipiul Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.4/2001, care va avea următorul conținut:

„B - Vânzarea directă, fără licitație publică (în cazul terenurilor - cu suprafețe de până la 5000 mp. - folosite de gospodării ale populației sau agenți economici)”

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu.

  • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.261.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin