Hotărârea nr. 26/2005

privind aprobarea Programului de activitate al Regiei autonome Apa-Canal Oradea pe anul 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Programului de activitate al Regiei autonome Apă-Canal Oradea pe anul 2005.

Analizând Programul de activitate al Regiei autonome Apă-Canal Oradea pe anul 2005, prin care, în realizarea obligațiilor din Contractul de delegare a gestiunii, respectând principiul dezvoltării durabile, conducerea regiei a stabilit două direcții strategice pentru perioada 2005 - 2007, obiectivele strategice interne și obiectivele strategice externe,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 326/2001, privind serviciile publice de gospodărie comunală,

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.1.591 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare,

În baza art. 38 alin.2 lit.f, g și i și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Programul de activitate al Regiei autonome Apă-Canal Oradea pe anul 2005, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia autonomă Apă-Canal Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Regia autonomă Apă-Canal Oradea,

  • -  Direcția tehnică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 27 ianuarie 2005

Nr.26.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Cap. IX. MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII RA APĂ CANAL ÎN ANUL 2005

Nr. Crt.

Scopul urmărit

Măsura adoptată

Cine răspunde

Termen

I).

Creșterea operativității în activitatea de întreținere și exploatare

Finalizarea sistemului de automatizare - monitorizare SCADA ce asigură colectarea, vizualizarea locală, transmiterea la dispeceratul Stației de pompare nr. 2, comanda automată și menținerea parametrilor funcționali ai stației (hidraulici, electrici) în cadrul limitelor impuse.

Sectorul Apă Producție și Compartimentul PIU ISPA

semestrul I

2005

Finalizarea lucrărilor de automatizare și monitorizare a procesului de spălare a filtrelor rapide și a stației de dozare a soluției de sulfat de aluminiu - la stația de pompare nr. 5

Sectorul Apă Producție și Compartimentul Investiții

semestrul I

2005

Dotarea Sectorului Canal cu echipamente tehnice moderne (cameră video transportabilă prin conducte de rețea) în vederea depistării operative a defecțiunilor

Compartimentul Investiții

semestrul I

2005

II).

Îmbunătățirea calității apei potabile livrate

Reabilitarea chesonului existent la stația de pompare nr. 4 și construirea unui rezervor suplimentar cu capacitatea de stocare a apei de 5.000 m3. Acest rezervor va asigura volumul de apă necesar în orele de consum maxim, astfel evitându-se creșterea bruscă a vitezei apei în dren și implicit creșterea suspensiilor în apa brută.

Sectorul Apă Producție și Compartimentul Investiții

31.12.2005

Realizarea obiectivelor prevăzute în planul de conformare privind calitatea apei potabile

Compartimentul Mediu Calitate

2005 - 2020

Acreditarea și dotarea laboratoarelor în vederea creșterii calității apei furnizate consumatorilor și a apei deversate în emisar

Compartimentul Mediu Calitate și Compartimentul Investiții

9

31.12.2005

III).

Accesibilitate, transparență față de clienți;

9                             9   7

Creșterea calității serviciilor

Diversificarea serviciilor oferite de sistemul de robot telefonic computernizat cu bază de date

Compartimentul Informatică,

Compartimentul Relații cu Publicul

31.12.2005

Diversificarea posibilităților de plată a facturilor (POS, ATM, prin internet, prin automate de încasare easy payments)

Compartimentul Informatică,

Compartimentul Financiar

31.12.2005

Îmbunătățirea sistemului de management a calității prin implementarea unor proceduri operaționale conform standardelor ISO 9001 și ISO 14001

Compartimentul Mediu Calitate

Permanent

IV).

Creșterea eficienței economice

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a stației de pompare de pe str. Louis Pasteur (înlocuire a pompelor, automatizare, monitorizare și refacere a clădirii stației)

Sectorul Apă Producție și Compartiment PIU ISPA

Trim. I 2005

Înlocuirea conductei de refulare dintre stația de pompare nr. 3 și rezervoare, precum și a conductei de la rezervoare la conducta de 0 800 mm - în vederea reducerii pierderilor pe aceste tronsoane

Sectorul Apă Producție și Compartimentul Investiții

30.06.2005

Facturarea prestațiilor conform prevederilor noilor acte adiționale la contractele încheiate cu utilizatorii

Compartimentul Contracte,

Compartimentul Informatică, Sectorul Contorizare -Facturare

Permanent

Extinderea sistemului de urmărire prin GPS la nivelul întregului parc auto

Compartimentul Informatica, Compartimentul Tehnic GIS

31.12.2005

Achiziționarea de echipamente performante în vederea creșterii eficienței activității de depistare a pierderilor în sistemul de distribuție , corelat cu reducerea timpului de intervenție

Compartimentul Tehnic GIS,

Compartimentul Investiții,

Compartimentul Aprovizionare, Secția Rețele Apă Canal

31.03.2005

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei realizate din materiale necorespunzătoare:

  • -  rețele de apă din azbociment (în lungime de cca. 150 Km)

  • -  branșamente din Pb și țeavă zincată (cca. 14.000 de branșamente

Compartimentul Investiții, Compartimentul Tehnic GIS, Secția Rețele Apă Canal

2005 - 2011

Reabilitarea rețelelor de apă aflate în stare tehnică degradată, amplasate pe străzi în curs de modernizare

Compartimentul Investiții, Compartimentul Tehnic GIS, Secția Rețele Apă Canal

31.12.2005

Reabilitarea rețelelor de canalizare care nu au fost cuprinse în programul ISPA

Compartimentul Investiții, Compartimentul PIU ISPA, Secția Rețele Apă Canal

2005 - 2007

V)

Asigurarea zonei de protecție sanitară

Extinderea împrejmuirii zonei de protecție sanitară severă și implementarea unui sistem modern de supraveghere

Sector Apă Producție, Compartiment Investiții

31.12.2005

VI).

Asigurarea rezervei de incendiu

Reabilitarea rezervoarelor de stocare a apei (1 buc. -2.000 mc și 2 buc.- 10.000 mc) de pe str. Emil Isaac

Sectorul Apă Producție, Compartimentul Investiții

31.12.2005

Revizia, repararea și marcarea hidranților_pentru asigurarea debitului necesar intervenției în caz de incendiu.

Secția Rețele Apă Canal

31.12.2005

VII).

Creșterea fiabilității și funcționalității

9                        9

componentelor sistemului de alimentare cu apă

Echiparea grupurilor de pompare din stațiile de hidrofor și a sistemului de monitorizare cu sisteme de protecții împotriva supratensiunilor atmosferice

Sectorul Rețele Secundare și Compartimentul Investiții

30.06.2005

Director General

ing. Ioan CIURSAȘ