Hotărârea nr. 259/2005

privind aprobarea utilizarii redeventei datorate de catre Regia autonoma Apa-Canal Oradea bugetului local al municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea utilizării redevenței datorate de către Regia autonomă Apă-Canal Oradea bugetului local al municipiului Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.86.637 din 15 aprilie 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea utilizării redevenței datorate de către Regia autonomă Apă-Canal Oradea bugetului local al municipiului Oradea,

Ținând seama de prevederile art.56 și art.59 din Contractul de delegare de gestiune nr. 698723/04.03.2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Oradea și R.A. APA - CANAL Oradea,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rămânerea la dispoziția operatorului de servicii a redevenței lunare datorată de către Regia autonomă Apă-Canal Oradea bugetului local al municipiului, cu condiția ca, suma reprezentând redevența, să fie utilizată pentru finanțarea investițiilor în domeniul sistemului public de alimentare cu apa și canalizare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia autonomă Apă-Canal Oradea și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Regia autonomă Apă-Canal Oradea,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.259.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin