Hotărârea nr. 258/2005

privind avizarea preturilor pentru activitatea de producere si distibutie a energiei termice pentru populatie, prin puncte termice proprii, de catre S.C. Electrocentrale S.A. Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind avizarea prețurilor pentru activitatea de producere și distibuție a energiei termice pentru populație, prin puncte termice proprii, de către S.C. Electrocentrale S.A. Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.87.398 din 18 aprilie 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea avizarea prețurilor pentru activitatea de producere și distibuție a energiei termice pentru populație, prin puncte termice proprii, de către S.C. Electrocentrale S.A. Oradea,

Conform art.38 din Ordonanța nr .73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat “stabilirea prețurilor și a tarifelor pentru energia termică produsă și livrată utilizatorilor se face de către autoritățile de reglemnetare competente, pe baza propunerilor operatorilor economici care produc, transportă, distribuie și furnizează energia termică la utilizatori, cu avizul prealabil al autorităților administrației publice locale implicate.”

În baza art. 38 alin.2 lit.d și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se avizează prețurile pentru activitatea de producere și distribuție a energiei termice, prin puncte termice proprii, de către S.C. Electrocentrale S.A.Oradea, după cum urmează:

  • •  Producere apa fierbinte destinată poulației:                 788.280 lei/Gcal

  • •  Distribuție energie termică puncte termice proprii:         439.000 lei/Gcal.

Prețurile nu includ TVA

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea,

  • -  Direcția Economică.

Oradea, 28 aprilie 2005.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.258.

SECRETAR

Florian Dacin