Hotărârea nr. 256/2005

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.90.718 din 28 aprilie 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea,

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile,

Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului,

În baza art. 38 alin.2 lit.i, x și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea, după cum urmează:

  • -  la ședințele AGA a Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea, vor fi invitați să participe, în mod obligatoriu, președintele Consiliului Județean Bihor și Primarul municipiului Oradea;

  • -  Consiliul Director va avea următoarea structură:

  • •  președinte,

  • •  vicepreședinte,

  • •  un membru retrivuit,

  • •  un membru numit de către președintele Consiliului județean Bihor (acesta nu va fi retribuit și va vota pe baza delegației primite de la președintele Consiliului Județean Bihor, delegație ce va fi prezentată în cadrul ședinței Consiliului Director),

  • •  un membru numit de către Primarul municipiului Oradea (acesta nu va fi retribuit și va vota pe baza delegației primite de la primarul municipiului Oradea, delegație ce va fi prezentată în cadrul ședinței Consiliului Director),

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea.

  • -  Consiliul Județean Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.256.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin