Hotărârea nr. 253/2005

privind neaprobarea cererii SC Crisul Favorit SA Oradea de acordare de facilitarti fiscale la plata obligatiilor restante la bugetul local al municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind neaprobarea cererii SC Crișul Favorit SA Oradea de acordare de facilitărți fiscale la plata obligațiilor restante la bugetul local al municipiului Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.80.533 din 18 aprilie 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea neaprobarea cererii SC Crișul Favorit SA Oradea de acordare de facilitărți fiscale la plata obligațiilor restante la bugetul local al municipiului Oradea,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se respinge cererea SC Crișul Favorit SA Oradea de scutire de la plata sumei de 490.045.572 lei, reprezentând datorii restante față de bugetul local al municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  SC Crișul Favorit SA Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.253.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin