Hotărârea nr. 25/2005

privind aprobarea prelungirii duratei Protocolului privind darea in administrare a actualei halde de deseuri a municipiului Oradea incheiat intre Primaria municipiului Oradea si Regia autonoma de piete, agrement si salubritate Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea prelungirii duratei Protocolului privind darea în administrare a actualei halde de deșeuri a municipiului Oradea încheiat între Primăria municipiului Oradea și Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.52.824 din data de 14 ianuarie 2005, întocmit de către Direcția tehnică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea prelungirii duratei Protocolului privind darea în administrare a actualei halde de deșeuri a municipiului Oradea încheiat între Primăria municipiului Oradea și Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea,

Având în vedere Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților, aprobată prin Legea nr.139/2002,

În baza art. 38 alin (2) lit.g și h și art. 46 alin.2, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului privind darea în administrare a actualei halde de deșeuri a municipiului Oradea încheiat între Primăria municipiului Oradea și Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea, până la data de 30 iunie 2005.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică și Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția tehnică,

  • -  Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 27 ianuarie 2005

Nr.25.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin