Hotărârea nr. 249/2005

privind aprobarea organigramei Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea pe anul 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea organigramei Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea pe anul 2005.

Analizând Raportul de specialitate nr.87.693 din 19 aprilie 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea organigramei Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea pe anul 2005,

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență nr.26/2000, privind asociațiile și fundațiile,

Luând în considerare dispozițile Legii nr.69/2000, privind educația fizică și sportul,

În baza art. 38 alin.2 lit.i, n și p și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.249.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Cenzor

1


A.G.A.

9


Anexa la HCL


nr.249/28.04.2005


Consiliul Director

5


ORGANIGRAMA

C.S. F.C. BIHOR ORADEA

2005


Director General

1


Jurisconsult

1

Secretariat        1


Director economic

1


Director sportiv

1


Marketing + Imagine

Administrativ

1 + 1

8


Antrenori Echipa I + Organizator competiții Echipa I

3 +

1


Medic + maseuri

1

+

2


Antrenori

Centrul de

Copii și

Juniori

5- Prin delegare de autoritate, Președintele C.D. transmite din


Antrenori Echipa a II-a

2


Fotbaliști

Echipa I

20


Fotbaliști

Juniori

23


atribuțiile proprii, conform fișei postului, Vicepreședintelui C.D.

Notă: echipele Clubului angajate în competiții oficiale, vor avea numai fotbaliști care sunt proprietatea Clubului.

Fotbaliști Echipa

a ll-a

22