Hotărârea nr. 245/2005

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre dna MOCSAR ILEANA pentru imobilul situat in Oradea str. Moldovei nr.70 bl.DP78 ap. 60.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor și penalităților de întârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de către dna MOCSAR ILEANA pentru imobilul situat în Oradea str. Moldovei nr.70 bl.DP78 ap. 60.

Analizând Raportul de specialitate nr.227.558 din 16 decembrie 2004, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea scutirii de la plata majorărilor și penalităților de întârziere în sumă totală de 1.482.141 lei datorate bugetului local al municipiului Oradea, ca urmare a neachitării impozitului pe clădire pe perioada 2002-2004, de către dna MOCSAR ILEANA pentru imobilul situat în Oradea str. Moldovei nr.70 bl. DP78 ap. 60,

Ținând seama de prevederile art.115 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 629/2003, privind aprobarea Regulamentului de de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice la plata impozitelor și taxelor locale,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de plata majorărilor și penalităților de întârziere în sumă totală de 1.482.141 lei, ca urmare a neachitării impozitului pe clădiri aferent anilor 2002 - 2004, datorate bugetului local al municipiului Oradea de către dna MOCSAR ILEANA pentru imobilul situat în Oradea, str.Moldovei nr.70 bl.DP78 ap. 60.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Contribuabilul, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.245.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin