Hotărârea nr. 24/2005

privind aprobarea Regulamentului de reatribuire a autorizatiilor taxi permanente devenite disponibile.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Regulamentului de reatribuire a autorizațiilor taxi permanente devenite disponibile.

Analizând Raportul de specialitate nr.52.449 din data de 14 ianuarie 2005, întocmit de către Direcția tehnică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Regulamentului de reatribuire a autorizațiilor taxi permanente devenite disponibile pentru solicitanții înscriși pe lista de așteptare,

Având în vedere Legea 38/20.01.2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere,

În conformitate cu prevederile art.11 lit.c alin.7, 8 și 9 din Ordinul Ministrului Administrației Publice nr.275/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere,

Ținând seama de Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,

Luând în considerare art 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

În baza art. 38 alin 2 lit.f, g și art. 46 alin 2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de reatribuire a autorizațiilor taxi permanente devenite disponibile, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică -Compartimentul circulație.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția tehnică,

 • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 27 ianuarie 2005

Nr.24.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Anexa 1

CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

Subsemnatul:

Nume _________________________ Prenume______________________________

Domiciliat in localitatea __________________ str.___________________________

nr.__________bloc____________etaj__________ Ap.______

Tel.domiciliu_____________________tel.mobil_______________________________

ROG A MA LUA IN EVIDENTA PENTRU AUTORIZAREA IN VEDEREA PRESTARII SERVICIULUI DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI.

Prezint in acest sens urmatoarele acte, conforme cu documentele originale:

 • •  -copie de pe autorizația eliberata pentru executarea unei activitati economice, conform Legii

nr.300/2004;_____________________________________________________________________________

Seria:                 Nr.                    Data eliberarii:

 • •  -copie de pe licenta taxi eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Romane reprezentanta Bihor;

Seria:                 Nr.                    Data eliberarii:

 • •  -copie de pe licenta de executie pe vehicul pentru autovehiculul utilizat, detinut in proprietate

sau cu contract de leasing, eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Romane;___________________

Seria:                 Nr.                    Data eliberarii:

 • •  -copie de pe atestatul de pregatire profesionala valabil;_______________________________________

Seria:                 Nr.                    Data eliberarii:

 • •  -dovada ca taximetristul este deservit de un dispecer taxi;_____________________________________

Seria:                 Nr.                    Data eliberarii:

 • •  -copie de pe actul de dobandire al aparatului de taxat cu memorie fiscala;_____________________

Seria:                 Nr.                    Data eliberarii:

 • • -copie de pe chitanta cu care s-a achitat contravaloarea indicatorului marcat detasabil.

. (cam. 14)_________________________________________________________________________________________

Seria:                 Nr.                    Data eliberarii:

 • •  -copie de pe certificatul de inmatriculare a masinii;___________________________________________

Seria:                 Nr.                    Data eliberarii:

 • •  -recomandarea din partea Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a Taximetristilor din Romania, sau din partea filialei unei asociații profesionale reprezentative, care se va elibera gratuit

Seria:


Nr.


Data eliberarii:


Oradea la___________________


Semnatura si stampila


Anexa 2

CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

Subsemnatul:

Nume _________________________ Prenume______________________________

reprezentant legal al S.C. ________________________________________________

C.U.I ________________________cu sediul in localitatea______________________

str.__________________________________nr._____bloc______etaj______ap____

Tel. sediu _____________________tel.mobil_______________________________

ROG A MA LUA IN EVIDENTA PENTRU AUTORIZAREA IN VEDEREA PRESTARII SERVICIULUI DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI.

Prezint in acest sens urmatoarele acte, conforme cu documentele originale:

 • •  -copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerțului ;________

Seria:                  Nr.                     Data eliberării:                                          |

 • •  -copie de pe licenta de transport pentru localitatea de sediu sau a exemplarului de serviciu al

acesteia pentru o filiala, sucursala sau un punct de lucru din alt judet, eliberata de catre agentia Autoritatii Rutiere Romane din judetul unde operatorul are sediul;___________________

Seria:                 Nr.                    Data eliberarii:

 • •  -recomandarea din partea Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a

Taximetristilor din Romania, sau din partea filialei unei asociatii profesionale reprezentative existente, care se va elibera gratuit de catre aceasta;_____________________________________________

Seria:                 Nr.                    Data eliberarii:

 • •  -documentele autovehiculelor detinute cu licente de executie conform Anexei 1

Pag.1

Marca:

Nr. de înmatriculare:

Forma de deținere al autot. Propr.            Leasing              închiriere

 • •  -copie de pe contractul detinut;_______________________________________________________________

Seria:                 Nr.                    Data eliberarii:

 • •  -copie de pe certificatul de inmatriculare a autoturismului;____________________________________

Seria:                 Nr.                    Data eliberarii:

 • •  -copii ale licentelor de executie pe vehicul pentru taxiurile care vor fi utilizate sub licenta de

transport sau sub exemplarul de serviciu al acesteia, dupa caz, valabila pentru localitatea respectiva, numita localitate de autorizare;______________________________________________________

Seria:                 Nr.                    Data eliberarii:

• -copii de pe contractele individuale de munca ale conducatorilor auto utilizati in localitatea de autorizare, angajati pe perioada nedeterminata, vizate de autoritatea publica competenta, potrivit legii;

Seria:

Nr.

Data eliberarii:

Seria:

Nr.

Data eliberarii:

Seria:

Nr.

Data eliberarii:

• -copii de pe atestatele profesionale ale conducatorilor auto angajati ca taximetristi.

Seria:

Nr.

Data eliberarii:

Seria:

Nr.

Data eliberarii:

Seria:

Nr.

Data eliberarii:

• -dovada ca toate taxiurile sunt deservite printr-un dispecer taxi;

Seria:

Nr.

Data eliberarii:

• -copie de pe actul de dobandire al aparatului de taxat cu memorie fiscala;

Seria:

Nr.

Data eliberarii:

• -copie de pe

(cam. 14)

chitanta cu care s

a achitat contravaloarea indicatorului marcat detasabil.

Seria:

Nr.

Data eliberarii:

*Se completeaza pentru fiecare autoturism detinut cu licenta de executie.

Pag.2

Anexă la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.24 din 27 ianuarie 2005

REGULAMENT

de reatribuire a autorizatiilor taxi permanente devenite disponibile

CAP.I. DISPOZITII GENERALE

Art.1.- Operatorii de transport persoane si marfa in regim de taxi, constituiti in societati comerciale sau operatorii persoane fizice, care au dobandit sau nu, autorizatii taxi permanente conform Legii nr.38/2003, pot sa se inscrie pe lista de asteptare in vederea obtinerii autorizatiilor taxi permanente, conform prezentului regulament printr-o cerere scrisa si depusa la sediul Primariei municipiului Oradea.

Art.2. - Rezerva de autorizații taxi permanente este constituita din:

 • a) - renunturile facute de catre detinatorii legali ai autorizatiilor taxi permanente din proprie initiativa,

 • b) - retragerea autorizatiilor taxi permanente din cauze imputabile detinatorilor legali,

 • c) - suspendarea, indiferent de cauze, a activitatii de transport persoane si marfa in regim de taxi, pe o perioada mai mare de 3 luni.

CAP.II. REATRIBUIREA AUTORIZATIILOR TAXI PERMANENTE

Art.3. - Reatribuirea autorizatiilor taxi permanente din rezerva constituita conform Art.2 din prezentul Regulament, se face in ordinea inscrierii solicitantilor pe lista de asteptare.

Art.4. - In cazul in care o autorizatie taxi permanenta devine disponibila, aceasta se reatribuie catre primul solicitant in ordinea inscrierii pe lista de asteptare.

Art.5.- Serviciul de specialitate din cadrul Primariei municipiului Oradea transmite catre solicitant, in ordinea inscrierii pe lista de asteptare o adresa care contine si modelul de cerere pe care acesta o completeaza cu datele necesare conform anexei 1 pentru persoane fizice si anexa 2 pagina 1 si 2 pentru societati comerciale.

Art.6. -Dosarul cu documentatia completa conform Art.5 din prezentul Regulament se depune la sediul Primariei municipiului Oradea in cel mult 15 zile calendaristice de la data instiintarii.

Art.7. -Nedepunerea de catre solicitantul care in prealabil a fost instiintat conform Art.5, a documentatiei complete solicitata in termenul stabilit la Art.6 din prezentul Regulament, se considera renunt, caz in care isi pierde dreptul de a obtine autorizatie taxi permanenta in baza cererii initiale de inscriere pe lista de asteptare.

Art.8. - Daca solicitantii de autorizatii taxi permanente inscrisi pe lista de asteptare nu au reusit sa depuna documentatia aferenta in termenul stabilit, ceea ce duce la pierderea prioritatii de pe lista de asteptare, pot sa revina cu o noua cerere de inscriere pe lista de asteptare.

CAP.III. DISPOZITII FINALE

Art.9.-Autorizatiile taxi permanente rezultate din suspendari conform Art.2, lit. (c) din prezentul Regulament se reatribuie solicitantilor de pe lista de asteptare pe o perioada de maxim un an, dupa care revin la detinatorul legal initial, cu conditia depunerii de catre acestia in termen de 5 zile de la data expirarii termenului de suspendare, a unei cereri exprese.

Art.10. - Daca detinatorul legal al autorizatiei taxi permanente suspendata nu isi manifesta, in termen de 5 zile de la data expirarii termenului de suspendare, intentia de a redobandi autorizatia taxi permanenta sau nu indeplineste conditiile legii si a normelor legale in vigoare, aceasta va ramane in continuare in posesia celui care a dobandit-o conform Art.9 din prezentul Regulament, pe o perioada de 5 ani, de la data dobandirii.

Art.11. - Anexele 1 si 2 pagina 1 si 2 fac parte integranta din prezentul Regulament.

Art.12. - Camera Naționala a Taximetristilor din Romania filiala Bihor sau filialele Judetene ale unei asociatii Profesionale reprezentative va elibera in conditiile legii, Recomandarea pentru obtinerea autorizatiei taxi permanenta.

Oradea, 27 ianuarie 2005.