Hotărârea nr. 238/2005

privind aprobarea deplasarii delegatiei Consiliului local al municipiului Oradea la Conferinta cu tema „Strategia Nationala pentru Servicii Municipale” care urmeaza a se desfasura la Bucuresti in data de 14 aprilie 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea deplasării delegației Consiliului local al municipiului Oradea la Conferința cu tema „Strategia Națională pentru Servicii Municipale” care urmează a se desfășura la București în data de 14 aprilie 2005.

Având în vedere adresa nr.5194 din 31 martie 2005 a Guvernului României - Ministerul Administrației și Internelor, prin care se lansează invitația de participare a reprezentanților autorității publice locale la Conferința cu tema „Strategia Națională pentru Servicii Municipale” care urmează a se desfășura la București în data de 14 aprilie 2005, în cadrul programului EU - Phare RO1.05.01.01 „Suport pentru Dezvoltarea Managementului Îmbunătățit al Serviciilor Municipale de Gospodărie Comunală”,

Conferința se organizează de către Guvernul României în colaborare cu membrii consorțiului care asigură asistența tehnică pentru acest program, Linklaters Central & Eastern Europe B.V., Haskoning Nederland B.V. și BDO Conti Audit SA,

Ținând seama de propunerile consilierilor făcute în cadrul ședinței pentru delegarea reprezentanților care să participe la conferință,

În baza art. 38 alin.2 lit.d, h, j și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea dnei Suciu Silvia, dlui Bârsan Ioan și a dlui Vagi Ladislau - delegați din partea Consiliului local al municipiului Oradea - la Conferința cu tema „Strategia Națională pentru Servicii Municipale” care urmează a se desfășura la București în data de 14 aprilie 2005.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Reprezentanții consiliului local

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005.

Nr.238.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin