Hotărârea nr. 235/2005

privind aprobarea deplasarii domnului primar al municipiului Oradea, Petru Filip, in Statele Unite ale Americii, in perioada 11 – 20 aprilie 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea deplasării domnului primar al municipiului Oradea, Petru Filip, în Statele Unite ale Americii, în perioada 11 - 20 aprilie 2005.

Analizând Raportul de specialitate nr.80.588 din data de 31 martie 2005 întocmit de către Direcția juridică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea deplasării domnului primar al municipiului Oradea, Petru Filip, în Statele Unite ale Americii, în perioada 11 - 20 aprilie 2005,

Vizita are ca scop încheierea de parteneriate cu instituții publice americane iar in programul deplasării intilniri cu Primarul din Knoxville (TN)-14.04, sefii politiei locale din Cincinnatti (OH)-12.04, Lexington (KY)-13.04 si Knoxville (TN)-14.04, Presedintele Lee University din Cleveland (TN)-15.04 precum si cu congressmeni la Washington DC-19,20.04. 2005,

În baza art. 38 alin.2 lit.y și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deplasarea domnului primar al municipiului Oradea, Petru Filip, în Statele Unitte ale Americii, în perioada 11 - 20 aprilie 2005.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția juridică și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția juridică,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin


Nr.235.