Hotărârea nr. 233/2005

privind acordarea unei diplome si a unui premiu de fidelitate in suma de 4 milioane lei, familiilor care au implinit 50 de ani de convietuire si au domiciliul stabil in municipiul Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acordarea unei diplome și a unui premiu de fidelitate în sumă netă de 4 milioane lei, familiilor care au împlinit 50 de ani de conviețuire și au domiciliul stabil în municipiul Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.34.197 din data de 8 martie 2005 întocmit de către Direcția juridică Serviciul Stare Civilă prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea acordarea unei diplome și a unui premiu de fidelitate în sumă netă de 4 milioane lei, familiilor care au împlinit 50 de ani de conviețuire, au încheiat căsătoria și au domiciliul stabil în municipiul Oradea,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă acordarea, începând cu anul 2005, a premiului de fidelitate în sumă netă de 4 milioane lei, familiilor care au împlinit 50 de ani de conviețuire neîntreruptă.

Art.2. Premiul de fidelitate menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, se acordă cu condiția ca familiile să aibă domiciul stabil în municipiul Oradea iar căsătoria să nu fi fost întreruptă pe parcursul celor 50 de ani de conviețuire.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția juridică - Serviciul Stare Civilă.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Direcția juridică - Serviciul Stare Civilă,

  • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005.

Nr.233.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin