Hotărârea nr. 230/2005

privind aprobarea amplasarii lucrarii de arta monumentala a statuii poetului Jozsef Attila in parcul Petofi din municipiul Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea amplasării lucrării de artă monumentală a statuii poetului Jozsef Attila în parcul Petofi din municipiul Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.77.915 din data de 23 martie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea amplasării lucrării de artă monumentală a statuii poetului Jozsef Attila în parcul Petofi din municipiul Oradea,

Proiectul monumentului realizat de artistul Wagner Nandor, înfățișându-l pe Jozsef Attila în mărime naturală, a fost premiat la concursul organizat în 1952 la Budapesta,

Lucrarea a fost donată de soția artistului, Chiyo Akiyama, orașului Oradea, urmare a testamentului

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă amplasarea lucrării de artă monumentală a statuii poetului Jozsef Attila pe traseul pietonal în parcul Petofi din municipiul Oradea.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Fundația Pro Universitate Partium.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005.

Nr.230.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin