Hotărârea nr. 228/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare 4 case familiale - str. Paleului nr. 2/A nr. cadastral 4074/4, Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare 4 case familiale - str. Paleului nr. 2/A nr. cadastral 4074/4, Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.77.115 din data de 22 martie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare 4 case familiale - str. Paleului nr. 2/A nr. cadastral 4074/4, Oradea,

Terenul luat in studiu in suprafata de 2500,0 mp, este parcela cu numar cad. 4074/4 inscris in C.F.N. nr. 2694 - Oradea aflat in proprietatea beneficiarilor, Samfira Petru Ovidiu si d-na Ples Anca Elena,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare 4 case familiale str. Paleului nr. 2/A, nr. cadastral 4074/4, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice , conform documentatiei tehnice anexate:

 • -  amplasarea pe parcela a 4 case familiale de tip izolat si crearea unei alei carosabile de acces la acestea pe proprietatea beneficiarilor; - constructiile vor fi amplasate in adincimea terenului pe partea dreapta a drumului interior;

 • -  regimul de inaltime maxim : P+M;

 • -  limita minima de implantare a constructiilor 12,0m din axul strazii Paleului;

 • -  circulatia terenurilor: constind in trecerea din proprietatea privata a zonei adiacente drumului existent (str. Paleului) pe ambele parti, in proprietatea comuna (domeniul public) in vederea amenajarii strazii pe viitor, conform normelor stabilite prin PUG Oradea; - spre str. Paleului se va lasa o rezerva de teren pentru dezvoltarea ei la un profil transversal reglementat prin PUG de 12,0 m, fata de care se va trasa gardul proprietatii la 6,0m din axul strazii;

 • -  aleea carosabila interioara va avea un profil transversal de 7,0m si se va racorda la str. Paleului in conditiile stabilite prin avizul Inspectoratului de Politie al Judetului Bihor nr. 8550/09.03.2005.

 • -  POTpropus = 34,46%, CUTpropus = 0,53;

 • -  asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata in rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea


  Oradea, 31 martie 2005.

  Nr.228.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin