Hotărârea nr. 225/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala tip duplex - str. Atacului nr.17 nr. cadastral 5985- Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala tip duplex - str. Atacului nr.17 nr. cadastral 5985- Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.77.119 din data de 22 martie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala tip duplex - str. Atacului nr.17 nr. cadastral 5985- Oradea,

Terenul luat in studiu in suprafata de 1762,0 mp, este parcela cu numar cad.5985 inscris in C.F. nr.4195 - Oradea aflat in proprietatea beneficiarilor, Sabau Eugen, Sabau Valeria si Baicu Dan,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa familiala tip duplex str. Atacului nr.17- nr. cadastral 5985- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice , conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  casa tip duplex cu doua locuinte cuplate, avind un regim de inaltime de S+P+M;

  • -  zona de implantare a constructiei a fost propusa la 15,0 m de axul strazii Atacului ;

  • -  limita minima de implantare a gardului a fost propusa la 5,50m de ax in vederea asigurarii unei rezerve de teren pentru dezvoltarea strazii la un profil transversal de 11,0 m ( carosabil, rigole si trotuare) reglementat prin PUG municipiul Oradea si cu gard transparent spre strada; zona verde plantata din fata casei va participa la completarea profilului strazii;

  • -  circulatia terenurilor: constind in trecerea din proprietatea privata a zonei adiacente drumului existent (str. Atacului) pe ambele parti, in proprietatea comuna ( domeniul public) in vederea amenajarii strazii pe viitor, conform normelor stabilite prin PUG; -terenul rezervat caii de acces se va ceda domeniului public in conditiile stabilite prin PUD ;

  • -  retrageri laterale : 3,50 m pe ambele parti ale parcelei ;

  • - POTpropus = 19% si CUT= 0,37;

  • -  asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata in rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005.

Nr.225.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin