Hotărârea nr. 224/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala - str. Apelor nr.39 nr. cad.6678- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. Apelor nr.39 nr. cad.6678- Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.77.121 din data de 22 martie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. Apelor nr.39 nr. cad.6678- Oradea,

Terenul identificat cu nr. cad. 6678 provenit din topograficele 601/3, 601/5 si 602/1 in suprafata totala de 662 mp inscrise in C.F. nr. 3060 si C.F. nr. 4293, se afla in proprietatea beneficiarilor, Făt loan Mihai și Făt Andreea,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa familiala str. Apelor nr. 39, nr. cad.6678- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  regim de inaltime S+P+1;

  • -  regimul de aliniere fata de strada Apelor: fata de aliniament se propune retragerea constructiei la 10,50m de la limita gardului existent ;

  • -  In functie de forma terenului, s-a ales urmatoarea solutie de amplasare a cladirii: - cu latura scurta paralela cu axul strazii Apelor, lipita de mejdia stinga si retrasa la 0,50m de mejdia dreapta;

  • -  accesul carosabil si pietonal este asigurat din str.Apelor;

  • - POTmaxim = 35% si CUT= 0,5;

  • -  dotarea cu utilitati a viitoarei constructii se va face prin racordarea la retelele orasenesti existente in zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005.

Nr.224.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin