Hotărârea nr. 223/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere hala atelier de productie mase plastice - str. Calea Santandrei nr. cadastral 3289 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere hala atelier de producție mase plastice - str. Calea Santandrei nr. cadastral 3289 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.77.114 din data de 22 martie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere hala atelier de producție mase plastice - str. Calea Santandrei nr. cadastral 3289 - Oradea,

Terenul in suprafata de 1250,0 mp identificat cu nr.cad. 3289 inscris in C.F.N. nr. 2008 Oradea, se afla in proprietatea beneficiarului, SC SALEX PROD SRL reprezentată de către dl.Sabău Alexandru,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Extindere hala atelier de productie mase plastice - str. Calea Santandrei, nr. cadastral 3289 - Oradea cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  corpul nou de cladire se va alinia constructiv in continuarea laturilor lungi ale halei existente amplasata spre est la 0,50m de limita de proprietate;

  • -  regimul de inaltime: parter, Hmax. Cornisa = 6,0m:

  • -  platforma carosabila si locurile de parcare vor fi amenajate pe jumatatea vestica a parcelei, in vecinatatea accesului;

  • -  accesul auto si pietonal pe terenul studiat se va face prin modernizarea drumului existent si largirea carosabilului la 6,0m;

  • - POT propus = 40,05% si CUT maxim = 2;

  • -  pentru dotarea tehnico-edilitare a viitoarelor constructii se propune extinderea retelelor de apa, canalizare si electrice.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005.

Nr.223.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin