Hotărârea nr. 220/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Cladire birouri – B-dul Decebal intersectie cu str. Vladeasa nr. cadastral 354 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Clădire birouri - B-dul Decebal intersectie cu str. Vladeasa nr. cadastral 354 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.77.170 din data de 22 martie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Clădire birouri - B-dul Decebal intersecție cu str. Vladeasa nr. cadastral 354 - Oradea

Terenul in suprafata de 772,0 mp identificat cu nr.cad. 354 inscris in C.F.N. nr. 1299 Oradea, se afla in proprietatea municipiului Oradea, concesionat de beneficiar in conformitate cu Actul aditional nr.640/27.07.2000,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Cladire birouri - B-dul Decebal intersectie cu str. Vladeasa, nr. cadastral 354 - Oradea cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  cladirea de birouri in regim de inaltime parter, amplasata pe coltul dinspre str.Vladeasa al terenului;

  • -  reamenajarea aleilor carosabile si parcarilor in incinta statiei.;

  • -  POT propus = 11,54 % si CUT propus = 0,1154;

  • -  dotarea tehnico-edilitare: prin racord la retelele orasenesti de pe B-dul Decebal.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin


Oradea, 31 martie 2005.

Nr.220.