Hotărârea nr. 22/2005

privind aprobarea promovarii unei actiuni in rectificarea unor inscrieri operate in CF 76121 Oradea si mandatarea Primarului Municipiului Oradea in vederea reprezentarii in instanta.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea promovării unei acțiuni în rectificarea unor înscrieri operate în CF 76121 Oradea și mandatarea Primarului Municipiului Oradea în vederea reprezentării în instanță.

Analizând Raportul de specialitate nr.54.642 din data de 20 ianuarie 2005 întocmit de către Direcția juridică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea promovării unei acțiuni în rectificarea unor înscrieri operate în CF 76121 Oradea și mandatarea Primarului Municipiului Oradea în vederea reprezentării în instanță,

Având în vedere faptul că prin Hotărârile Consiliului Local nr. 37/7.04.1994 și 181/26.08.1999 s-a aprobat darea în folosință gratuită a suprafeței de 13.308/17.211 mp din nr. topo 4719/1; 4719/2; 4724; 4725 înscrise în CF 76 121 Oradea - proprietatea Statului Român, în favoarea Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor - Poliția Municipiului Oradea.

În baza acestor hotărâri de consiliu, prin încheierea de carte funciară nr. 19974/1999 s-a întabulat dreptul de administrare operativă cu privire la întreaga suprafață a celor patru topografice indicate. De asemenea, s-a notat existența unei construcții în regim D+P+E, edificată pe toate cele patru topografice.

Această situație de carte funciară, impune cu necesitate promovarea unei acțiuni în rectificare, justificată de următoarele considerente:

  • -  o suprafață de 3.908 mp din nr. topo 4719/1, 4719/2; 4724; 4725 înscrise în CF 76 121 Oradea trebuia să rămână în proprietatea exclusivă a Statului Român;

  • -  construcția Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor este edificată numaipe două topografice din patru, respectiv 4725; 4719/2;

  • -  pe nr. topo 4724 și 4719/1 mai sunt edificate două construcții care, datorită înscrierilor de carte funciară operate, nu pot fi notate;

  • -  nu poate să fie pusă în executare sentința civilă nr. 167/2003 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosar nr. 544/2003, învestită cu formulă executorie, prin care Consiliul Local al Municipiului Oradea - Administrația a fost obligat să vândă în temeiul Legii 550/2002 spațiul închiriat pentru prestări servicii, eficat pe nr. topo 4724 înscris în CF 76 121 Oradea;

Având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (4) și (5) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin.2 lit. f și g și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă promovarea unei acțiuni în rectificarea unor înscrieri de carte funciară operate în CF 76.121 Oradea.

Art.2. Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Oradea în vederea reprezentării în justiție.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția juridică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția juridică.

Oradea, 27 ianuarie 2005

Nr.22.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin