Hotărârea nr. 216/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Sediu firma sos. Borsului nr. cadastral 7031 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Sediu firma sos. Borsului nr. cadastral 7031 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.77.125 din data de 22 martie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Sediu firma sos. Borsului nr. cadastral 7031 - Oradea,

Terenul identificat cu nr. cad. 7031 inscris in CFN nr.5663 - Oradea, in suprafata de 5000,0mp cu destinatia teren arabil si nr. cad. 7030 inscris in CFN nr.5663 - Oradea in suprafata de 453,0mp cu destinatia drum public, se afla in proprietatea municipiului Oradea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Sediu firma - sos. Borsului, nr.cad.7031-Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate:

- Organizarea circulatiei: accesul auto in incinta se va realiza din drumul preuzinal al sos. Borsului, prin intermediul unui drum lateral identificat cu nr. cad. 7030, ce trece pe sub lira de termoficare si se opreste la limita posteroara a terenului de referinta.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005.

Nr.216.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Florian Dacin