Hotărârea nr. 215/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala str. Prunilor nr. cad. 6813 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala str. Prunilor nr. cad. 6813 -Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.77.130 din data de 22 martie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala str. Prunilor nr. cad. 6813 - Oradea,

Identificat cu numar cadastral 6813 inscris in C.F.N nr.4860 - Oradea, in suprafata totala de 540,0 mp, terenul se afla in proprietatea beneficiarilor.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa familiala str. Prunilor - nr. cad.6813 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  regim de inaltime P+M;

  • -  regim de aliniere fata de strada: - limita minima de implantare a constructiilor propusa la 12,0 m din axul strazii Prunilor fata de care constructia noua se retrage 11,50m;

  • -  retragerile laterale stabilite la 0,60 m de la mejdia stinga si 2,89m de la mejdia dreapta; - limita de implantare a gardului proprietatii spre strada, propusa la 6,0m din ax, in vederea pastrarii unei rezerve de teren pentru dezvoltarea strazii Prunilor la un profil transversal de 12,0 m ( carosabil, rigole si trotuare) reglementat prin PUG municipiul Oradea;

  • -  circulatia terenurilor: constind in trecerea din proprietatea privata a zonei adiacente drumului existent (str. Prunilor) pe ambele parti, in proprietatea comuna (domeniul public) in vederea amenajarii strazii pe viitor, conform normelor stabilite prin PUG Oradea;

  • -  terenul rezervat caii de acces se va ceda domeniului public in conditiile stabilite prin PUD ;

  • - POT propus = 17,80% si CUT= 0,34;

  • -  asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata in rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005.

Nr.215.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin