Hotărârea nr. 214/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala -str. Juhasz Gyula nr.11nr. cad. 5196 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala -str. Juhasz Gyula nr.11 nr. cad. 5196 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.77.129 din data de 22 martie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala -str. Juhasz Gyula nr.11 nr. cad. 5196 - Oradea,

Identificat cu numar cadastral 5196 inscris in C.F.N nr.3505 - Oradea, in suprafața totala de 264,0 mp, terenul se afla in proprietatea beneficiarilor, Heput Emanuel Ionel Alin si Heput Aurelia Cristina,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa familiala str. Juhasz Gyula nr.11, nr. cadastral 5196 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  amplasarea cladirii pe mejdia de est si pe aliniamentul dinspre str. J. Gyula;

  • -  retragerea fata de mejdia dreapta : 0,75m;

  • -  POT propus =2,8% si CUT propus = 0,06;

  • -  se propune modificarea profilului existent al strazii Juhasz Gyula, de servire a parcelei, in limitele permise de teren la 10,0m profil transversal;

  • -  asigurarea utilitatilor : alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005.

Nr.214.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin