Hotărârea nr. 210/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificator pentru amplasarea a doua case familiale pe nr. cad. 4842/4 Oradea - str. Gh. Doja.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificator pentru amplasarea a doua case familiale pe nr. cad. 4842/4 Oradea - str. Gh. Doja.

Analizând Raportul de specialitate nr.77.122 din data de 22 martie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificator pentru amplasarea a doua case familiale pe nr. cad. 4842/4 Oradea - str. Gh. Doja,

Planul Urbanistic de Detaliu s-a elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 2916/22.09.2004, la solicitarea beneficiarilor dl. Maghiar Marcel, Maghiar Liliana Silvia si Gordan Sandor, Gordan Ghizela în vederea modificarii si completarii P.U.D. initial aprobat prin HCL nr. 158/02.2004, stabilirii conditiilor de amplasare a doua case familiale pe terenul cu nr. cadastral 4842/4, situat pe str. Gh. Doja in prelungirea unei alei carosabile, rezolvarea circulatiei juridice a terenurilor si echiparea cu utilitati edilitare.

Terenul care face obiectul studiului se compune din parcela identificata cu nr. cad. 4842/4 in suprafata de 1020,0 mp provenind din C.F.I. nr. 3523- Oradea, se afla in proprietatea beneficiarilor.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Modificator pentru amplasarea a doua case familiale pe nr. cad. 4842/4 Oradea - str. Gh. Doja, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice , conform documentatiei tehnice anexate:

 • -  construire doua case familiale izolate, in regim de inaltime S+P+M, pe parcela cad. 4842/8, respectiv pe ultima parcela studiata in PUD-ul anterior aprobat prin HCL nr. 158/02.2004, cu acces din str. Gh. Doja;

 • -  amplasarea constructiilor: o casa la limita drumului de acces iar cea de-a doua casa pe partea opusa a terenului;

 • -  accesul la parcela este asigurat din str. Gh. Doja, folosind drumul de acces din PUD initial;

 • -  profilul transversal al drumului interior de acces este de 6,0m prevazut cu alveole de depasire.

 • - POTpropus = 25% si CUTpropus = 0,68;

 • -  asigurarea utilitatilor: se va realiza prin racordarea la retelele existente pe strada, apa pluviala va fi colectata in rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005.

Nr.210.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

50c74026824add863eaac63ef4b388e04377b46f901d3f9a3ebacebda7a9e212

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ADMINISTRAȚIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA


Telefon : 0040 259/ 44 16 77

Fax: 0040 259/ 44 16 78

E-mail: asco@rdsor.ro

Nr. 206747 din 23.03.2005

ACORD DE PARTENERIAT privind constituirea Echipei de management a Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Oradea

I. Cadrul general al activitatii de voluntariat. Definitie. Legislatie.

Voluntariatul este activitatea desfasurata de persoane fizice din proprie initiativa, in beneficiul unei alte persoane, in beneficiul unui grup, al comunitatii sau al societatii in general, fara ca persoana care desfasoara activitatea sa fie remunerata pentru activitatea depusa.

Legea voluntariatului nr. 195/2001 defineste voluntariatul ca fiind activitatea de interes public desfasurata de persoane fizice denumite voluntari, in cadrul unor raporturi juridice, altele decat raportul juridic de munca. Activitatea de interes public este activitatea desfasurata in domenii cum sunt: asistenta si serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico - sanitar, cultural - artistic, educativ, de invatamant, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social si comunitar.

II. Principiile care stau la baza derularii activitatii Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Oradea:

 • a) Nediscriminare

 • b) Sanse egale

 • c) Transparenta in functionare

 • d) Auto-responsabilizarea in raport cu beneficiarii directi si comunitatea locala, in general

 • e) Nepartizanat politic

III. Echipa de management

In conformitate cu prevederile Legii nr. 195 / 2001 privind voluntariatul, in vederea dezvoltarii comunitare si a implementarii Planului local de dezvoltare durabila pentru promovarea si facilitarea participarii cetatenilor romani in spiritul solidaritatii civice, la actiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public si de drept privat, fara scop lucrativ, s-a initiat constituirea Echipei de management a Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Oradea, in urmatoarea componenta:

 • 1. Administratia Sociala Comunitara Oradea, reprezentata prin Ionel Vila, in calitate de Director executiv.

 • 2. Primaria municipiului Oradea, reprezentata prin Petru Filip, in calitate de Primar.

 • 3. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor, reprezentata prin Zita Koncsek Vadnai, in calitate de Director executiv

 • 4. Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Bihor, reprezentata prin Anisoara Gal, in calitate de Director executiv.

 • 5. Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Bihor, reprezentata prin Pavel Haragos, in calitate de Director executiv.

6. Directia de Sanatate Publica Bihor, reprezentata prin dr. Ritli Ladislau, in calitate de Director executiv.

7. Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor, reprezentat prin Liliana Antonescu, in calitate de Inspector scolar general.

8. Inspectoratul Judetean de Politie, reprezentat prin Gheorghe Cheregi, in calitate de Chestor.

9. Jandarmeria Municipiului Oradea, reprezentata prin Ioan Huluban, in calitate de Locotenent Colonel.

10.Agentia de Protectia Mediului Bihor, reprezentata prin Augustin Dudas, in calitate de Director executiv.

 • 11. Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice, reprezentata prin Prof. univ. dr. Anca Dodescu, in calitate de Decan.

 • 12. Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Socio - Umane, reprezentata de Prof. univ. dr. Floare Chipea, in calitate de Decan.

 • 13. Universitatea din Oradea, Facultatea de Protectia Mediului, reprezentata de Prof. univ. dr. Vasile Bara, in calitate de Decan.

 • 14. Universitatea din Oradea, Departamentul pentru Invatamant de la Distanta , reprezentata prin Conf. univ. dr. Ada Tomescu, in calitate de Director.

 • 15. Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie - Geografie, reprezentata prin Prof. univ. dr. Barbu Stefanescu, in calitate de Decan.

 • 16. Liceul Teoretic “Aurel Lazar”, reprezentat prin Ioan Vasile Micu, in calitate de Director.

 • 17. Episcopia Ortodoxa Romana a Oradiei, Bihorului si Salajului, reprezentata prin P.S. Sa Petroniu Salajanul, in calitate de Episcop Vicar.

 • 18. Episcopia de pe lângă Piatra Craiului, reprezentată prin Tokes Lazslo, în calitate de Episcop.

 • 19. Federatia Patronilor Bihor, reprezentata prin Ioan Lucian, in calitate de Presedinte.

 • 20. Crucea Rosie, reprezentata prin Alexandru Pantea, in calitate de Director.

 • 21. Fundatia Primaria Oradea, reprezentata prin Daniel Chetan, in calitate de Director executiv.

 • 22. S.U.P.H.A.R., reprezentata prin Octavian Lupitiu, in calitate de Director executiv.

 • 23. Uniunea Femeilor Bihor, reprezentata prin Miorita Sateanu, in calitate de Presedinte.

 • 24. Uniunea Judeteana a Pensionarilor Bihor, reprezentata prin Mihai Hovorca, in calitate de Presedinte.

 • 25. Fundatia Ruhama, reprezentata prin Marian Daragiu, in calitate de Presedinte.

 • 26. Fundatia Sfintii trei Ierarhi, reprezentata prin Laurentiu Lazar, in calitate de Presedinte.

 • 27. Asociatia Down, reprezentata prin Lucia Ciobanu, in calitate de Presedinte.

 • 28. Asociatia Nationala Impotriva Coruptiei, reprezentata prin Gheorghe Onita, in calitate de Presedinte.

 • 29. Asociatia de Asistenta Sociala Comunitara Agape, reprezentata prin Samuel Pripon, in calitate de Director programe.

 • 30. Asociatia Asistentilor Sociali Crisana, reprezentata prin Leontina Daragiu, in calitate de Presedinte.

31. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, reprezentata prin Emil Veres, in calitate de Presedinte.

 • 32. Ecotop, reprezentata prin George Togor, in calitate de Presedinte.

 • 33. Fundatia Albin, reprezentata prin Herman Szabolcs, in calitate de Presedinte.

 • 34. Fundatia Romana pentru Copii, Comunitate si Familie, reprezentata prin Adriana Diaconu, in calitate de Director Birou operational Oradea.

35. Fundatia Universitara pentru Kinetoterapie, reprezentata prin Mirela Dan, in calitate de Director economic.

36. Asociatia Caritas Catolica, Reprezentat prin Jozeph Vajna, in calitate de Director general.

37. Fundatia Consistoria Efrem Beniamin, reprezentata de Pr. Roman Pintea, in calitate de Director general.

 • 38. Fundatia Speranta, reprezentata prin Lars Hornberg, in calitate de Presedinte.

 • 39. Fundatia Amrom, reprezentata prin Ilie Morar, in calitate de Administrator.

 • 40. Fundatia Casa, reprezentata prin Monica Mahr, in calitate de Presedinte.

41. Societatea pentru Christos si Biserica Sa, reprezentata prin Stefan Visky, in calitate de Presedinte.

42. Comunitatea Surorilor Franciscane, reprezentata prin Elisabeta Maier, in calitate de Maica Superioara.

43. Asociatia Handicapatilor Psihici, reprezentata prin Luminita Bâc, in calitate de Presedinte.

44.Fundatia El Shadai, reprezentata prin Lidia Pop, in calitate de Administrator

IV. Responsabilitatile Echipei de management

 • 1. de a elabora un Regulament de organizare si functionare a Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Oradea;

 • 2. de a pregati comunitatea pentru implicarea voluntarilor;

 • 3. de a pregati materialele publicitare, comunicatele de presa si de a mentine legatura cu presa in vederea promovarii programelor Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Oradea;

 • 4. de a recruta, intervieva si selecta voluntarii, de a se asigura ca este respectata legislatia si ca sunt respectate principiile care stau la baza activitatii Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Oradea;

 • 5. de a planifica si organiza programe pentru orientarea si instruirea noilor voluntari;

 • 6. de a evalua rezultatele muncii voluntarilor;

 • 7. de a oferi sprijin voluntarilor la nevoie;

 • 8. de a mentine legatura cu voluntarii prin intalniri periodice;

 • 9. de a organiza evenimente prin care comunitatea sa-si manifeste aprecierea fata de sprijinul adus de voluntari;

 • 10.de a analiza rapoartele cu privire la implicarea voluntarilor;

 • 11.de a monitoriza activitatea Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Oradea;

 • 12.de a prezenta anual Consiliului Local al Municipiului Oradea un Raport privind activitatea Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Oradea.

V. Durata Acordului de parteneriat

1. Durata prezentului Acord de parteneriat este de 3 ani de la data aprobarii acestuia de catre Consiliul Local al municipiului Oradea, cu posibilitatea prelungirii acestuia;

2. La implinirea termenului de 3 ani, in cazul in care nici una dintre parti nu denunta in mod unilateral prezentul Acord de parteneriat, acesta se considera prelungit de plin drept pentru inca un 1 an de zile.

VI. Incetarea sau rezilierea Acordului de parteneriat

1. La implinirea termenului pentru care a fost incheiat;

2. In situatia in care una dintre parti nu isi respecta responsabilitatile asumate prin prezentul Acord de parteneriat, fata de aceasta urmand a se proceda la rezilierea acordului .

Prezentul Acord de parteneriat a fost incheiat in ____ exemplare, cate un

exemplar pentru fiecare partener.

Administratia Sociala Comunitara Oradea

Director executiv

Ionel Vila

Primaria municipiului Oradea

Primar

Petru Filip

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor Director executiv

Zita Koncsek Vadnai

Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Bihor

Director executiv

Anisoara Gal

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Bihor

Director executiv

Pavel Haragos

Directia de Sanatate Publica Bihor

Director executiv

Ritli Ladislau

Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor

Inspector scolar general

Liliana Antonescu

Inspectoratul Judetean de Politie

Chestor

Gheorghe Cheregi

Jandarmeria Municipiului Oradea

Locotenent Colonel

Ioan Huluban

Agentia de Protectia Mediului Bihor

Director executiv

Augustin Dudas

Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice

Decan

Prof. Dr. Anca Dodescu

Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Socio - Umane

Decan

Prof. Univ. Dr. Floare Chipea

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protectia Mediului

Decan

Prof. Univ. Dr.Vasile Bara

Universitatea din Oradea, Departamentul pentru Invatamant de la Distanta

Director

Conf. Univ. Dr. Ada Tomescu

Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie - Geografie

Decan

Prof. Univ. Dr. Barbu Stefanescu

Liceul Teoretic “Aurel Lazar”

Director

Ioan Vasile Micu

Episcopia Ortodoxa Romana a Oradiei, Bihorului si Salajului P.S. Sa Episcop Vicar

Petroniu Salajanul

Episcopia de pe langă Piatra Craiului

Episcop

Tokes Lazslo

Federatia Patronilor Bihor

Presedinte

Ioan Lucian

Crucea Rosie

Director

Alexandru Pantea

Fundatia Primaria Oradea

Director executiv

Daniel Chetan

S.U.P.H.A.R.

Director executiv

Octavian Lupitiu

Uniunea Femeilor Bihor

Presedinte

Miorita Sateanu

Uniunea Judeteana a Pensionarilor Bihor

Presedinte

Mihai Hovorca

Fundatia Ruhama

Presedinte

Marian Daragiu

Fundatia Sfintii trei Ierarhi

Presedinte

Laurentiu Lazar

Asociatia Down

Presedinte

Lucia Ciobanu

Asociatia Nationala Impotriva Coruptiei

Presedinte

Gheorghe Onita

Asociatia de Asistenta Sociala Comunitara Agape

Director programe

Samuel Pripon

Asociatia Asistentilor Sociali Crisana

Presedinte

Leontina Daragiu

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

Presedinte

Emil Veres

Ecotop

Presedinte

George Togor

Fundatia Albin

Director Executiv

Herman Szabolcs

Fundatia Romana pentru Copii, Comunitate si Familie

Director Birou Operational Oradea

Adriana Diaconu

Fundatia Universitara pentru Kinetoterapie

Director economic

Mirela Dan

Asociatia Caritas Catolica

Director general

Jozeph Vajna

Fundatia Consistoria Efrem Beniamin

Director general

Pr. Roman Pintea

Fundatia Speranta

Presedinte

Lars Hornberg

Fundatia Amrom

Administrator

Ilie Morar

Fundatia Casa

Presedinte

Monica Mahr

Societatea pentru Christos si Biserica Sa

Presedinte

Stefan Visky

Comunitatea Surorilor Franciscane

Maica Superioara

Elisabeta Maier

Asociatia Handicapatilor Psihici

Presedinte

Luminita Bâc

Fundatia El Sadai

Administrator

Lidia Pop