Hotărârea nr. 206/2005

pentru modificarea art.1. din Hotarârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.70/2005, privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati la Consiliul Local al Municipiului Oradea - Administratia Sociala Co

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E pentru modificarea art.1. din Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.70/2005, privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati la Consiliul Local al Municipiului Oradea - Administratia Sociala Comunitara Oradea, în cursul anului 2005.

Analizând raportul de specialitate nr.206.465 din data de 18 martie 2005 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea modificării art.1. din Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.70/2005, privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati la Consiliul Local al Municipiului Oradea - Administratia Sociala Comunitara Oradea, în cursul anului 2005,

In temeiul art. 6 pct. 2 din Hotărârea Guvernului României nr.427/2001, privind aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap;

In baza art. 38 alin. 2 lit. s) si a art. 46 alin.3 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.70/2005, privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati la Consiliul Local al Municipiului Oradea - Administratia Sociala Comunitara Oradea, în cursul anului 2005, care va avea următorul conținut:

„Art.1. Se aprobă numărul de 1225 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2005.”

Art.II. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea și Direcția Economică.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005.

Nr.206.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin