Hotărârea nr. 204/2005

privind aprobarea unor masuri pentru aplicarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea unor masuri pentru aplicarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

Analizând Raportul de specialitate nr. 206.478 din data de 21 martie 2005, întocmit de către Administrația socială comunitară Oradea prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea unor masuri pentru aplicarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,

Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului,

in baza art.38 alin.2 lit.s și art.46 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă planul de servicii pentru prevenirea separarii copilului de familie, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă conditiilor de acordare a prestatiilor financiare exceptionale, dupa cum urmeaza:

 • a) in situatia decesului unuia dintre parinti;

 • b) in caz de divort, pentru parintele caruia i-a fost incredintat spre crestere si educare copilul;

 • c) in situatia in care intretinatorul de familie isi pierde locul de munca;

 • d) in cazul identificarii sitautiilor de violenta domestica;

 • e) in situatia in care unul dintre parinti executa o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 6 luni;

 • f) in situatia in care unul dintre parinti sau copilul sufera de o boala cronica sau incurabila;

 • g) in situatia in care familia a detinut in proprietate sau in chirie o locuinta si a fost evacuate;

Art.3. (1) Se aprobă cuantumul maxim, reprezentand prestatiile financiare exceptionale (in bani sau in natura), in suma de 3.100.000 lei, respectiv echivalentul salariului minim pe economie.

 • (2) Cuantumul maxim se va actualiza in functie de indexarea salariului minim pe economie.

 • (3) Prestatiile financiare exceptionale pot fi acordate si sub forma de prestatii in natura constand in: alimente, imbracaminte, manuale, rechizite sau echipamente scolare, transport, procurare de proteze, medicamente si alte accesorii medicale, lemne.

Art.4. (1) Acordarea prestatiilor financiare exceptionale in bani si in natura se va face pentru o perioada de maxim 3 luni de zile/an.

(2) Persoanele care solicita prestatii financiare exceptionale vor opta pentru acordarea acestora in bani sau in natura.

Art.5. Se aprobă constituiriea comisiei pentru acordarea planului de servicii pentru prevenirea separarii copilului de familie si pentru a analiza solicitarile de prestatii financiare execeptionale, in urmatoarea componenta:

 • - VILA IONEL - presedinte

 • - BORBELY ANDREI - membru

 • - FEHER FELIX - membru

 • - GHIDEU GEORGE - membru

 • - CONSTANTACHE ALIN - membru

 • - BADESCU JULIETA - secretar

Art.6. In baza anchetei sociale intocmite de Compartimentul protectia copilului din cadrul Administratiei Sociale Comunitare Oradea, comisia numita la art.5. va propune spre aprobare primarului, după caz:

 • a) Acordarea prestatiilor si serviciilor prevazute conform Planului de servicii tinand seama de nevoile si particularitatile copilului.

 • b) Acordarea prestatiei financiare exceptionale si cuantumul acesteia.

Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratia Sociala Comunitara Oradea și Direcția economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația Sociala Comunitara Oradea,

 • -  Direcția economică,

 • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005.

Nr.204.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin


Anexa nr.1

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.204 din 31 martie 2005.

PLAN DE SERVICII

pentru prevenirea separarii copilului de familia sa

I. PRESTATII

Nr. crt

TIPUL

CUANTUMUL maxim/luna/famili e

PERIOADA D

E ACORDARE

minim

maxim

1.

Prestații in bani

• familia cu un copil

780.000

1 luna

3 luni

• familia cu 2 copii

1.560.000

1 luna

3 luni

• familia cu 3 copii

2.340.000

1 luna

3 luni

• familia cu 4 copii sau mai multi copii

3.120.000

1 luna

3 luni

2.

Prestații in natura

• alimente, imbracaminte, manuale, rechizite sau echipamente scolare, transport, procurare de proteze, medicamente si accesorii medicale, lemne

3.120.000

1 luna

3 luni

II. SERVICII

Nr. crt

TIPUL DE SERVICII

Autoritatea locala responsabila

PERIOADA DE ACORDARE

minim

maxim

A.

Protectia copilului

• servicii de consiliere

• Administratia

individuala si de grup

Sociala

pentru copil

Comunitara

• servicii de consiliere

Oradea

1 luna

12 luni

individuala pentru copil

• Centru de

• servicii de consiliere

ingrijire de zi

individuala si de grup

• Centrul de

pentru copil si familie

cazare

CUORE

B.

Educație formala si nonformala informala

•   • activitati de invatare

 • •  activitati de dezvoltare a deprinderilor de viata independente

 • •  sprijin pentru orientare școlara si profesionala

 • •  meditatii

 • •  activitati educationale specifice varstei

 • •  activitati recreative si de socializare

 • •  Administratia Sociala Comunitara Oradea

 • •  Centrul de ingrijire de zi

 • •  Centrul de cazare CUORE

1 luna

12 luni

C.

Sanatate

 • •  servicii medicale de specialitate in acord cu prevederile legislative in vigoare din domeniul sanatatii

 • •  servicii stomatologice in acord cu prevederile legislative in vigoare din domeniul sanatatii

• Administratia Sociala Comunitara Oradea, prin r e l a t i i contractuale cu medici de specialitate

1 luna

3 luni

D.

Reabilitare

 • •  consiliere psihologica individuala pentru copil si familie

 • •  consiliere scolara si orientare profesionala

 • •  socializarea copiilor in locuinta si gospodarire

 • •  Administratia Sociala Comunitara Oradea

 • •  Centrul de ingrijire de zi

 • •  Centrul de cazare CUORE

1 luna

12 luni

Oradea, 31 martie 2005.