Hotărârea nr. 200/2005

privind aprobarea scoaterii din functiune, respectiv casarii mijloacelor fixe apartinând domeniului public al municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea scoaterii din funcțiune, respectiv casării mijloacelor fixe aparținând domeniului public al municipiului Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.75.560 din data de 17 martie 2005, întocmit de către Direcția Patrimoniu prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea scoaterii din funcțiune, respectiv casării mijloacelor fixe aparținând domeniului public al municipiului Oradea,

Ținând seama de prevedrile Ordinul nr.1753/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv,

În baza art. 38 alin.2 lit.f și g și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă casarea, respectiv scoaterea din functiune a urmatoarelor mijloace fixe:

 • •  la Bunuri de pe terenuri, spatii verzi, terenuri de joacă: - 21 de pozitii propuse pentru casare, în valoare totală de 1.850.858.924 lei, conform anexei nr.1,

 • •  la R.A.P.A.S. Oradea, loc de depozitare Grădina Zoologică: - 3 pozitii propuse pentru casare, în valoare totală de 2.606 lei, conform anexei nr.2,

 • •  la Centrul de asistență socială Oradea: - 8 pozitii propuse pentru casare, în valoare totală de 78.355.777 lei, conform anexei nr.3 și 3/a

 • •  la Casa de cultura a municipiului Oradea: - 21 de pozitii propuse pentru casare în valoare totală de 16.490.742 lei, conform anexei nr.4,

 • •  la R.A.Apa-Canal Oradea, la Sectorul Apă Producție:

 • -   14 pozitii propuse pentru scoatere din funcțiune în valoare totală de 268.188.312 lei, conform anexei nr.5,

 • -    57 de pozitii propuse pentru scoatere din funcțiune în valoare totală de 74.029.298 lei și 17 pozitii propuse pentru casare , în valoare totala de 5.558.610 lei, conform anexei nr.6

 • •  la R.A. O.T.L.: - 2 poziții propuse pentru casare, în valoare totală de 647.116.234 lei, conform anexei nr. 7.

Art.2. Anexele nr.1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Patrimoniu și Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Economică,

 • -  Direcția Patrimoniu,

 • -  Centrul de asistență socială,

 • -  Casa de cultură,

 • - Regia autonomă Apă-Canal Oradea

 • -  Regia autonomă Oradea transport local,

 • -  Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005.

Nr.200.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

1 CONSILIUL POPULAR Al. MUNICIPIULUI OKAMA . Secd. /I A-’/r'                    C


Propunere de casare-dsclasare          (a He/,,4^.2.00/3/02 ■&%'

Propunem să fie caj.ite (declasate) următoarele mijloace fixe, obiecte dc mica valoare sau scurtă durată, materiale și produse aflate in gestiunea tov...................................................................

orui MM III                            r.r                                                                                          i

Nr. de inventar

Denuinire.a obiectului

U. M.

Cauți» tatea

V aloa rea

Proveni» ența

Caracte» ristici

Durata de serviciu

Data Intrării în funcț.

Data ieșirii din funcț.

Starea In care se găsește

Cauzele degradării

Anexe

/

/Ck OC^j

(Z^WcT? sabko. p(

/

72/307^

1 /dlvtih

7/3 (/

36

w

260/

c/T-t/e

//hC^i

1

/O loc/

/)l(Wa sarma c iniile

/

Pî hfyf'/b

//J 0/

76

z%/

2_eo 6

y

/ll/c/

&k2..<L.1/ ^4

.id.L.

.............z..............

//bi-h/u

0/3 0/

3$

/z/z

2oo'l,

// 2o-/ci

d/tCi^'/

'i

/ol 0/0

t&Ccod Cim//-/Y PuOifc'fre

âuc

/

(73 0/

36

7%1

7/a-k'

c

r

/on/1

f         pa--)/ 23

/.

j/imm

/)(hvb

0/3 0 /

22

/wi

loc/

i/h/d)

C

vCOO’C

.............3)......./....../'....................... /...........

..........

cuc

■f

di/

/dl hl}ip

(73 <7.

d

//le

' 2<^7

o/^e/ /-&

d/iC/k.

e

■i

Gooo/7

/3 d/a ’U Jd’- OL. ? C

iUL

......./

1/37

pch^/v

t-H oi

.......J7........

/‘rfo

200 7

"lk-P< k/

CJ/pa^i

&

6 COC ii

//>«/<?//SC.>f

/tic

ZL...._...

7337

/khfylv

0/3 o/\

/7

flfr>

200^

2i'

tp/tijc

>>

9

(7W/7

Aa/âvso&jc’

/

b/J Af

1/

755>O

200/,

/c

..£^£...?.£

l>uo

_Z_......

cel

//il-lh/o

y/J_y£

/z7

12/>e

2ooț

/l/Ci7->

»>

74’

Ad/a/iSo^c

T/uo.

............./..............

653?

o// ol

.J..2.........

d/IEL

2007

ll-pet/lt

M

£^22

/i 4/#/.)$ Ocl'jp

2no

/

ll'il

4.

o/jo/e

7/.

75/0

~î/^/Q

__

e

/3

fa coc

/2 j/tf/rfoc'/'f-

//

o/l?

//c/Ol/O

e/1

A

7750

2 d

62/C/^

s.

(t-ccO-lh

Pf/w/Soa ,c

y

6537

/k/lTi/v

. A

J77c_

2 (■'(./

//

t/occlb

/d e) /^/7J €9^*7 f-

,/

6/37

2k /i/'l1 / <■

0'7? o(.

7776

2o 0 7

Lf)^ ki

77//S^^

SU$

70r/L.....

/SfiM

bC /At

-/rcrm/r J2sLL.

/y/w^T

'"“wj

-< y?r /cf/P J > 1 4 O-—

V...................7/P

Ț-^2T/^r/

<7

........-"rnc/S

Data întocmii !I

Tip. St- M., steția Cărei c. 891POPULAR Al. MUNICIPIULUI ORADEA

...................(:^/u//6±cd....


CAPITOLUL I.

Propunere de cassre-declasarePropunem sa

Nr. de inventar

tie casate t ‘ecluza le) următoarele

Denumirea obiectului

m 1J loa

U. M.

ce îixe, ooie

Canti» tatea

cie ac mica

V aloarea

vaioare sau

Proveni» ența

«curia a urai

Ca tacte» ristici

a, maieriaie

Durata de serviciu

: și proause

Data intrării in funcț.

auaie in ges

Data ieșirii din func{.

uuuea iov.

Starea In care se găsește

Cauzele degradării

Anexe

kclXLt

Aa

.........../.'................

/?<■//•?/A

t '/ 'l d.

... ZL I

//Sc

!/9 ci k/

f

6000 Z

fac

"di 0/

X/

7

h/ct 7

iilTte

??

(it>co z%

fac

/

fy(/i.s ah,

i-'/i 0/

7?

7ih}

2 o 77

i7f 6 1}<

r___________

/'fie/0

/

c /S 0/

,//S

2^7.

îlfrfh

6cco 3c

/!>& /a vj o

7>UC

/

AcisihA

0/2 2C

77

77

2/o 7

l/trf A<

zWA/c

Aa/oi<s c&)(-

/

/AA ti A

7/2 <06

7^7

T777

12/a17'

U/zCT-it

..............._____ZăLfiSZ

Vh

ho frec

l^'C^

%î................;...

3 a/'

'7O/^/'S.

>» bf

/A/\oO.

'V7/I/H

o Ate

j/LÎ.......Sa

\/a A/i\

dy/hl

1/)^

t/â/ah

!■ /z>m

a      //;<

) Akiere

7// M/VCI

......_..Z.M

7- Z—

.......... IZ

..........(5

î

F7~~

'

\ ■

.................—     I

I

j

........“..............1

1

i

Semnăturii,

Da ta întocmi i : i

’Hp St. M., secția Oarei c. 691)        -             f

w/woy2-eok

Gestiunea...............................

....................


1.4Loc de depozitare

Lista de inventariere

Data       noiembrie 2004

Unitatea: RAPAS ORADEA

Magazia: GR, -   ' 0IQ £' (/-

Nr.

Cri.

Denumirea bunurilor

inventariate

Cod/nr.

inventar

UM

Cantități

Preț

Unitar

Valoarea contabilă

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferențe

Valoarea

Diferențe

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptic

Scriptic

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

(pOW3'h 'v

w.

!

Jl'O>

l(00,-

2

j 1

1

/

Ț-fî

3

1COV)cGT

y*

-1

RC

/

4

WA l ••

W-

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

REPORT

fe/W

Comisia de

inventariere:

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

fy'fcth            Contabilitate

Numele și prenumele

Merceftf^

Baițicu

Im.

Rat Ghe.

i U<JO cbvv \î V OMl5<

_

Semnătura

I,......

n

n------

.y
CENTRUL DE ASISTENTA SOCIALA

ORADEA

& m ^.200/3103 ^PROPUNERE DE CASARE - DECLASARE MIJLOACE FIXE

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Can titat ea

Valoarea

Nr. inv.

Data intrării in funcțiune

Data ieșirii din funcțiune

Starea in care se gaseste

Observații

1.

Oale inox aferent masa calda

1

15.165

691766

1975

2004

Găurite

Domeniu public

2.

Frigider Arctic

1

5.240

691859

1979

2004

Defecta

Domeniu public

3.

Cratita inox 20 1

1

650

691792

1979

2004

Găurite

Domeniu public

4.

Cratita inox 501

2

2.080

691708/

1979

2004

Găurite

Domeniu public

691709

TOTAL

23.135

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

••

*

Mihes Mihai

Comisia Sarea Nicoleta'^Z^r'

Szekely Maria MagdalenaAPROBAT /£vu„., DIRECTOR,! ASIS7EN1 Ianceu Ioan


PROPUNERE DE CASARE-DECLASARE MIJLOACE FIXE Centrul de Asistenta Sociala

Nr. crt.

Denumire mijloc fix’’

Can titat ea

Valoarea

Nr. inv.

Data intrării in funcțiune

Data ieșirii din funcțiune

Starea in care se gaseste

Observații

i

1.

Imprimanta Seikosa

1

9.716.928

6078

1998

2004

Defecta

Domeniu privat

2.

Balanța semiautomata

1

28.921.994

3075

1995

2004

Defecta

Domeniu privat

3.

Frigider cu congelator

1

12.791.520

3096

1997

2004

Defect

Domeniu privat

4.

Televizor Philips

1

26.902.200

6071

1999

2004

Distrus cal .nat

Domeniu privat

TOTAL

78.332.642CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI ORADEA

d ata..           .#;./2004

PROPUNERE DE CASARE - DECLASARE

Propunem să fie casate (declasate)urmatoarele obiecte de inventar, de mică valoare sau de scurtă durată, materiale și produse aflate in gestiune

Nr

Denumirea obiectului

Simbol

U/M

Cantit.

Preț unitar

Valoarea totală

Anul intrări

Starea de degr

1

Fotocopiator Sharp

600001

buc.

1

15681309

15681309

1990

100%

2

Hidrant

600005

buc.

1

2170

2170

1990

100%

3

Stație Vermona

600008

buc.

1

22000

22000

1990

100%

4

Amplificator

600009

buc.

1

6662

6662

1990

100%

5

Amplificator

600010

buc.

1

3445

3445

1990

100%

6

Amplificator

600011

buc.

1

5100

5100

1990

100%

7

Amplificator

600012

buc.

1

22000

22000

1990

100%

8

Amplificator

600013

buc.

1

6662

6662

1990

100%

Total pe cont contabil 013.06

Sediu

15749348

1

Casetofon Sanyo

600029

buc.

1

200000

200000

1987

100%

2

Televizor Grunding

600031

buc.

1

200000

200000

1987

100%

3

Scaune spectacol

605383-602

buc.

220

799

175780

1987

100%

4

Semifotolii Poienița

605723-742

buc.

20

1904

38080

1987

100%

5

Aparat video Aiwa

660002

buc.

1

120000

120000

1987

100%

6

Raft bar

695836

buc.

1

9097

9097

1987

100%

7

Tejghea bar

695837

buc.

1

7533

7533

1987

100%

8

Frânghie cânepă

695853-872

m.

19

89

1691

1987

100%

9

Frânghie cânepă

695874-899

m.

24

89

2136

1987

100%

10

Televizor sport

696066

buc.

1

23272

0/^29272

1987

100%

11

Usă bar laterală

696135

buc.

1

1022

1022

1987

100%

Total pe cont contabil 013.06

Băile Felix

-750354

W

1

Cortină catifea

600003

buc

1

800

800

1990

100%

2

Dulap discotecă

600004

buc

1

2497

2497

1990

100%

Total pe cont contabil 013.06

Băile Felix

3297

membru - Scheianu CorinaANEXA nr.f"

Lista mijloacelor fixe din patrimoniul public propuse pentru scoatere din

funcțiune de la Sectorul Apă Producție


Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term de fol.

An

PIF

Cant, buc.

Val.de inv.

- lei -

Val. neam

Cauza pentru care se propune

Clădire adm. speciale

11876

100

12/1942

1

2138269

0

Dezafectat

Alte clăd. adm. speciale

11877

100

12/1942

1

2522266

0

Dezafectat

Linii transp. en. el.

S.P.4

21125

65

06/1971

1

263843

438976

Dezafectat

Cond. tehn. alim. apă S.P.l

21163

30

12/1971

1

1368256

0

Dezafectat

Puțuri S.P.l

21164

70

12/1971

I

1483209

265742

Colmatate, nu se mai utilizează

Rețele alim. S.P.l

21171

65

12/1971

1

46840081

0

Dezafectat

Rezervor inst. hidr.

22817

80

12/1976

1

196536874

87131352

Dezafectat, în vederea

1 retehn.

Conductă alim apa

22931

30

12/1977

1

3784278

399450

Dezafectat

_

Cămine subterane

22932

60

12/1977

1

4028514

1326050 1

' Deteriorate

Rezervor S.P.5.

23961

50

12/1991

1

7775107

4449085

Nu se mai utilizează

Pompă MIL

31369

10

01/1994

1

555977

57914

Nu se mai | utilizează

Pompă MIL

31370

10

01/1994

1

555977

57914

Nu se mai utilizează

Electropompă

41 121

20

12/1980

1

59555

0

Nu se mai

... utilizează

Rezervor RACS-50

mc

43379

30

12/1993

1

276106

126553

Nu se mai

1 utilizează

TOTAL

268.188.312

94.253.036

Notă:

SP - stație.4cpompare

v

Director general

Șef Comp. Tehnic-GIS ing. Mariana TIUTINing. It^iLCIlJRȘAȘClapetă de admisie

43403

50

15.12.93

1

39.384

Dezafectare

Clapetă de admisie

43404

50

15.12.93

1

39.384

Dezafectare

Clapetă de admisie

43405

50

15.12.93

1

39.384

Dezafectare

Regulator de nivel

43406

24

15.12.93

1

134.833

Dezafectare

Regulator de nivel

43407

24

15.12.93

1

134.834

Dezafectare

Regulator de nivel

43408

24

15.12.93

1

134.834

Dezafectare

Regulator de nivel

43409

24

15.12.93

1

134.834

Dezafectare

Pupitru comandă

51080

18

30.10.85

1

805.160

Dezafectare

Pupitru comandă

51081

18

30.10.85

1

805.160

Dezafectare

Pupitru comandă

51082

18

30.10.85

1

805.160

Dezafectare

Pupitru comandă

51083

18

30.10.85

1

805.156

Dezafectare

Tablou disp. filtre

51085

18

30.10.85

1

1.259.816

Dezafectare

Tablou com.hidrofor

51087

18

30.09.85

1

366.563

Dezafectare

Echip.ESTMO kW

51092

18

30.09.85

1

221.455

Dezafectare

Echip.ESTMO kW

51093

18

30.09.85

1

221.455

Dezafectare

Echip.ESTMO kW

51094

18

30.09.85

1

221.455

Dezafectare

Echip.ESTMO kW

51095

18

30.09.85

1

221.451

Dezafectare

Echip.ESTMO kW

51096

18

30.09.85

1

221.451

Dezafectare

Echip.ESTMO kW

51097

18

30.09.85

1

221.451

Dezafectare

Echip.ESTMO kW

51098

18

30.09.85

1

221.451

Dezafectare

Tablou corn, locală

51099

18

30.09.85

1

119.754

Dezafectare

Tablou corn, locală

51100

18

30.09.85

1

119.750

Dezafectare

Tablou corn, locală

51101

18

30.09.85

1

119.750

Dezafectare

Tablou corn, locală

51102

18

30.09.85

1

119.750

Dezafectare

Tablou corn, locală

51103

18

30.09.85

1

119.750

Dezafectare

Tablou corn, locală

51104

18

30.09.85

1

119.750

I -

Dezafectare

Tablou corn, locală

51105

18

30.09.85

1

119.750

j----------------

Dezafectare

TOTAL

74.029.298

Notă:

Mijloacele fixe din tabelul de mai sus au devenit disponibili datorită retehnologizării proceselor de filtrare a apei și dozare a soluției de coagulant de la Stația de pompare nr. 5. Acestea nu se mai pot utiliza în cadrul altor procese tehnologice din cadrul regiei și totodată prezintă o stare foarte avansată de uzură fizică.


Șef Comp. Tehnic-GlS ing. Lelia TĂMĂȘANPag. 3/4


■HCL i.oo/'blo'b.ws ANEXĂ nr.£

Lista mijloacelor fixe propuse pentru casare de la Sectorul Apă Producție

Nr. crt.

Denumire

Nr. inv.

Loc

An PIF

Valoare inv.

- lei -

Val. amortizată

-lei-

1

Electrocompresor

30519

35

10/1985

1.141.815

1.141.815

2

Disp. control protecție motoare

43503

35

04/1995

276.050

263.729

3

Disp. control protecție motoare

43504

35

04/1995

276.050

263.729

4

Disp. control protecție motoare

43505

35

04/1995

276.050

263.729

5

Disp. control protecție motoare

43506

35

04/1995

276.050

263.729

6

Disp. control protecție motoare

43507

35

04/1995

276.050

263.729

7

Disp. control protecție motoare

43508

35

04/1995

276.050

263.729

8

Disp. control protecție motoare

43509

35

04/1995

276.050

263.729

9

Disp. control protecție motoare

43510

35

04/1995

276.050

263.729

10

Disp. control protecție motoare

43511

35

04/1995

276.050

263.729

11

Disp. control protecție motoare

43512

35

04/1995

276.050

263.729

12

Disp. control protecție motoare

43513

35

04/1995

276.050

263.729

13

Disp. control protecție motoare

43514

35

04/1995

276.049

263.728

14

Disp. control protecție motoare

43515

35

04/1995

276.049

263.728

15

Disp. control protecție motoare

43516

35

04/1995

276.049

263.728

16

Disp. control protecție motoare

43517

35

04/1995

276.049

263.728

17

Disp. control protecție motoare

43518

35

04/1995

276.049

263.728

TOTAL

5.558.610

5.097.746

Notă:

Poz. 1: - stare avansată de uzură

Poz. 2*17: au devenit disponibile datorită retehnologizării Stației de pompare nr.5DD-01;Ed. 1;

Pag. 4/4


Regia Autonoma Oradea Transport î ecaf

slr. Atelierelor 12, 3700 Oradea, jud. Bihor

Telr 0259-22.32.12.0259-22.32.45         Fax: 0259-43.6(1.10 e-maf ■2,'i.rdwr.vQ

Cod fiscal R63483                        Ar. Reg. Corn J05/1/J99I

zi*70r?Conc: R09J» RNCB 1500 0001 054 5 0001 Banca Cftmerdttf# Itemfatff - >

Nr.. /5Z.dinZ)^.ai

Către

Primăria mun. Oradea

Direcția Patrimoniu - Biroul delegare de gestiune
Referitor la adresa d-voastră nr.66912/23.02.2005 vă prezentăm:


Lista mijloacelor fixe din domeniul public și privat propuse pentru casare la RA OTL


fa y'CL iMJLDo/bi.M.WQ5


j Den miji.fix

Nr.inv.

D.N.F.

Dur. ram

Anul punerii în funcțiune

Cantitatea

Vai dc inv.

______

Val. neam.

Obs.

j Linie dc tramvai

! tronson gară-

i Cimitirul Olosig

10028

-

30 ani

8 ani

01.OS). 1969

1670m

c.s.

132.731.632

i

57.512-.225

în momentul punerii •în funcțiune, durata de catalog.60ani

i Linie dc tramvai | Decebal tronson

; T.Vladimirescu-| Cimitirul Olosig

100X4

__..

30 ani

16 ani

_

01. i 0.1983

1273.5m

C.S.

997.670.330

589.604.009

*

Jn momentul punerii în fu neț i u n e,d u rata d e catalog. 60 ani

AL     .

*) Reabilitarea liniei de tramvai pe această porțiune a fost aprobată în ședința Consiliului Local din data de 12.06.2003 prin contractul de Partencriat


public privat privind reabilitarea a 9/>8.6Km linie tramvai deoarece linia era tare uzată și nu mai prezenta siguranță în circulație. Reparația capitală pentru un Km de linie in carosabil este dc aprox. 20.000.000.000 lei. un Km linie nou Construită 30.000.000.000 lei, ca urmare reparația capitală la linie


depășește 60% din valoarea dc înlocuire.

DIRECTOR GI/NERAL

Ing. LUPAUCWNEMI;

V

t■XI y Docti nien(s.''.iM-R.<ti <cDIRECTOR • ECONOMIC Ec. PURGE IO;


AN


FROM : OTL RA'                              FAX NO. : 0259426010             Mar. 04 2005 12:01AM PI