Hotărârea nr. 199/2005

privind aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in proprietatea Statului Român si in administrarea Consiliului local al municipiului Oradea , care fac obiectul vânzarii in baza prevederilor Legii nr. 550/2002

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O TĂ RÂ R E

privind aprobarea actualizării listei spațiilor comerciale și de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român și în administrarea Consiliului local al municipiului Oradea , care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.77.135 din 22 martie 2005 prin care Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune aprobarea actualizării listei spațiilor comerciale și de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român și în administrarea Consiliului local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002

Ținând cont de prevederile art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 552/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr. 550/2002 referitoare la actualizarea periodică a listei privind spațiile comerciale și de prestări servicii care fac obiectul vânzării în baza Legii nr. 550/2002.

Văzând prevederile art. 38 alin. (2) lit. f și ale art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă actualizarea listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in proprietatea Statului Roman si in administrarea Consiliului local al municipiului Oradea, care fac obiectul vanzarii in baza prevederilor Legii nr. 550/2002 prin includerea următoarelor spatii:

1.

S.C. Infraconstruct S.R.L.

str. Vasile Alecsandri, nr. 10

2.

Spațiu cu altă destinație în suprafață de 12 mp

str. Vasile Alecsandri, nr. 9

3.

S.C. Floris Magazin S.R.L.

Piața 1 Decembrie, nr. 4-6

4.

S.C. General Fif Construcții S.R.L.

Piața 1 Decembrie, nr. 4-6

5.

S.C. Dadaema Antica S.R.L.

Piața 1 Decembrie, nr. 4-6

6.

S.C. Sapico Prod Chim S.R.L.

Piața 1 Decembrie, nr. 4-6

7.

Subsol, (aferent imobilului deținut în proprietate de către S.C. Mesalim S.R.L.), în suprafață utilă de 67,90 mp și suprafață construită de 79,70 mp

Piața Unirii, nr. 5

8.

Subsol, (aferent imobilului deținut în proprietate de către S.C. Centrul Medical Asklepios S.R.L.) în suprafață utilă de 214,50 mp și suprafață construită de 300,10 mp

Madach Imre, nr. 1 - 5

9.

S.C. Eurociv Cons S.R.L.

Str. Vasile Alecsandri, nr. 9

10

Fundația Oradromii

Str. Iuliu Maniu, nr. 9

11

Fundația Oradromii

Str. Clujului, nr. 40

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția

Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu - Compartimentul Spații Comerciale,

  • -  Chiriașii din spațiile comerciale, prin grija Direcției Patrimoniu.

PRESEDINTE DE SEDINTA Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.199.

SECRETAR

Florian Dacin