Hotărârea nr. 196/2005

privind aprobarea unor masuri cu caracter financiar legate de absorbtia Administratiei Patrimoniului Imobiliar de catre Primaria Municipiului Oradea in baza Hotarârii Consiliului Local nr. 1167/2004

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar legate de absorbția Administrației Patrimoniului Imobiliar de către Primăria Municipiului Oradea în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 1167/2004

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.77.143 din 22 martie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea unor măsuri cu caracter financiar legate de absorbția Administrației Patrimoniului Imobiliar de către Primăria Municipiului Oradea în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 1167/2004,

Luând în considerare prevederile Ordonanța Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal și Hotărârii Guvernului nr. 84/2005 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,

Văzând dispozițiile art. 38 alin. (2) lit. g) și ale art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri cu caracter financiar legate de absorbția Administrației Patrimoniului Imobiliar de către Primăria Municipiului Oradea, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 1167/2004:

  • 1. Anularea penalităților calculate în sarcina titularilor de contracte administrate de fosta instituție - Administrația Patrimoniului Imobiliar, aferente plăților având scadențe în lunile ianuarie și februarie 2005, efectuate cu întârziere ca urmare a neoperării de către Trezoreria Oradea a documentelor de plată care aveau menționate vechile conturi.

  • 2. Efectuarea regularizării sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă operațiunilor care intră în sfera de aplicare a regimului de taxare inversă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005

Nr.196.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin