Hotărârea nr. 192/2005

privind aprobarea trecerii in administrarea Regiei autonome de piete, agrement si salubritate Oradea a unor bunuri apartinând domeniului public al municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea trecerii în administrarea Regiei autonome de piețe, agrement și salubritate Oradea a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.74.968 din data de 16 martie 2005, întocmit de către Direcția Patrimoniu prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea trecerii în administrarea Regiei autonome de piețe, agrement și salubritate Oradea a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Oradea,

Ținând seama de dispozițiilor legii nr. 213/1998 privind proprietaea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin.2 lit.f, g și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea în administrarea Regiei autonome de piețe, agrement și salubritate Oradea, a următoarelor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Oradea:

DENUMIREA

Nr.inventar

Valoare - lei

W.C. public - parc Brătianu

102366

1.896.812.475

W.C. public - parc 1 Decembrie

101163

500.000.000

W.C. public - piața Magnoliei

102379

1.126.347.208

W.C. public - pasaj Vulturul Negru

100036

1.134.617

TOTAL

3.524.294.300

Art.2. Predarea-primirea bunurilor menționate la art.1 din prezenta hotărâre se face pe bază de protocol încheiat în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin


Nr.192.