Hotărârea nr. 182/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7042 si trecerea in proprietate privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7042 Oradea, in suprafata de 26.984 mp., situat

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTÂRÂRE

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7042 și trecerea în proprietate privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7042 Oradea, în suprafață de 26.984 mp., situat în Oradea str. Moreni

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.77.054 din 21.03.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7042 Oradea și trecerea în proprietate privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu cadastral 7042 Oradea, în suprafață de 26.984 mp. situat în Oradea, str. Moreni,

Nr. cadastral 7042 Oradea s-a constituit din nr. topo 7945, 7944, 7943, 7942, 7941, 7940, 7939, și 7936 înscrise în C.F.4751 Oradea proprietatea Societății Anonime de construcții Delta, Oradea Mare, Piața Mihai Viteazul, palatul Ullman cu titlu de cumpărarea din anul 1911 și nr. topo 8155/4, 8155/3, 7946 și 7902 aflate în proprietatea municipiului Oradea,

Terenul identificat cu nr. cadastral 7042 este parțial ocupat de construcții anexă a Căminului de nefamiliști proprietatea Municipiului Oradea cumpărat de la S.C. Construcții Feroviare S.A. Cluj.

În baza art. 18 alin. (3) și art. 26 din Legea nr. 18/1997 republicată, privind Fondul Funciar,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea privată și regimul juridic al acesteia

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafeței de 61.495 mp. teren identificat cu nr. topo 7945, 7944, 7943, 7942, 7941, 7940, 7939, și 7936 înscrise în C.F.4751 Oradea.

Art.2. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciara a nr. topografic 8155/3 în suprafață de 2.062 mp. identificat conform Adeverintei O.C.P.I.Bihor nr. 12019/18.11.2004 reprezentând teren intravilan aflat în proprietatea privata a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă constituirea nr. cadastral 7042 Oradea astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr.cadstral

Nr. C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadstral

-mp-

7946

4751 Oradea

22.263

3.971

7945

8.197

2.740

7944

8.780

3.097

7943

8.014

2.896

7942

7.420

2.676

7941

8.395

3.232

7940

7.528

2.772

7939

6.989

3.073

7936

6.172

1.635

7902

7.956

605

8155/4

Adeverința O.C.P.I.

12019/18.11.2004

210

119

8155/3

2.062

168

Art.4. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 7042

Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observatii

7042

26.984

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu. Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •   Biroul Cadastru Topografi,

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ

Oradea, 31 martie 2005 Nr.182.

Dacin

Mihai Manea


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Florian