Hotărârea nr. 181/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7043 si trecerea in proprietate privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7043 Oradea, in suprafata de 3.936 mp., situat in

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O TÂ R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7043 și trecerea în proprietate privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7043 Oradea, în suprafață de 3.936 mp., situat în Oradea str. Moreni.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.77.053 din 21 martie 2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7043 Oradea și trecerea în proprietate privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu cadastral 7043 Oradea, în suprafață de 3.936 mp.

Nr. cadastral 7043 Oradea s-a constituit din nr. topo 7902 înscris în CF 4751 Oradea, Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea privată și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 7043 Oradea astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr.cadstral

Nr. C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadstral -mp-

7902

4751 Oradea

7.956

3.936

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 7043 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observatii

7043

3.936

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7043 Oradea, în suprafață de 3.936 mp.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Biroul Cadastru Topografi,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ Mihai Manea


    Oradea, 31 martie 2005

    Nr.181.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin