Hotărârea nr. 180/2005

privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 4143/11, 4143/13 inscrise in CF 2 Episcopia Bihor si nr. topo 4143/12 inscris in CF 3185 Episcopia Bihor, situat in zona Statiei de Epurare Orad

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 4143/11,4143/13 înscrise in CF 2 Episcopia Bihor și nr. topo 4143/12 înscris in CF 3185 Episcopia Bihor, situat în zona Stației de Epurare Oradea și aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 7027și 7028 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.77.058 din 21.03.2005 prin care Direcția Patrimoniu, propune aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 4143/11, 4143/13 înscrise in CF 2 Episcopia Bihor și nr. topo 4143/12 înscris in CF 3185 Episcopia Bihor, situat în zona Stației de Epurare Oradea și aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 7027și 7028 Oradea,

Nr. cadastrale 7027și 7028 Oradea s-au constituit din nr. topo 4143/11, 4143/12 și 4143/13 înscrise in CF 2 și 3185 Episcopia Bihor,

Terenul identificat cu nr. topo 4143/11 și 4143/13 înscris în CF 2 Episcopia Bihor, este proprietatea Statului Român. Suprafața de 4450 mp teren, proprietate a Statului Român, cu nr topo 4143/12 înscris in CF 3185 Episcopia Bihor, este transmisă în administrare operativă Întreprinderii pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea privată și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2)din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr topo 4143/11 în suprafață de 1408 mp, 4143/13 în suprafață de 2750 mp înscrise în CF 2 Episcopia Bihor și 4143/12 în suprafață de 4450 mp înscris în CF 3185 Episcopia Bihor

Art.2. Se aprobă diminuarea suprafeței de teren transmisă în administrarea operativă a Întreprinderii pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr Oradea cu cota de 827/4450 mp înscrisă în CF nr. 3185 Ep. Bihor cu nr. Topo 4143/12.

Art.3. Se aprobă constituirea nr. , cadastrale 7027și 7028 Oradea astfel:

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral

-mp-

Nr. cadastral din care se constituie nr. Cadastral

C.F in care este inscris nr. topo

Suprafata de teren inscrisa in C.F.

- mp-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. Topo si se constituuie in nr. Cadastral

-mp.-

7027

2624

4143/11

2 Episcopia Bihor

1408

1062

4143/12

3185 Episcopia Bihor

4450

827

4143/13

7028

1301

4143/13

2 Episcopia Bihor

2750

735

2750

1301

Art.4. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 7027și 7028 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observații

7027

2624

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

7028

1301

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  Biroul Cadastru Topografi,

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.180. SECRETAR Florian Dacin