Hotărârea nr. 175/2005

privind acceptarea donatiei d-lui Capris Dumitru Florin si sotia Capris Liliana, reprezentând suprafata de 42 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2686/6 situat in Oradea, str. I. Paun Pincio, cu destinatia de drum public

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Capriș Dumitru Florin si soția Capriș Liliana, reprezentând suprafața de 42 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2686/6 situat în Oradea, str. I. Paun Pincio, cu destinația de drum public

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.76.811 din 21 martie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune Consiliului local al municipiului Oradea acceptarea a donației, reprezentând suprafața de 42 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2686/6 înscris în CF ndf 1529 Oradea, situat în Oradea str. I. Paun Pincio,

Suprafața de 42 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2686/6 Oradea, s-a dezmembrat din nr. topo 2686/1 înscris în C.F.ndf 1529 Oradea, proprietatea d-lui Capriș Dumitru Florin si soția Capriș Liliana, pentru reglementarea din punct de vedere urbanistic a profilului stradal,

Conform ofertei de donație autentificată cu nr. 710 / 18.03.2005, dl. Capriș Dumitru Florin si soția Capriș Liliana donează Municipiului Oradea, suprafața de 42 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2686/6 Oradea,

În baza art.7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f” și art. 46 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acceptă donația dlui Capriș Dumitru Florin si soția Capriș Liliana, reprezentând suprafața de 42 mp teren, identificat cu nr. cadastral 2686/6 înscris în CF ndf 1529 Oradea, situat în Oradea str. Paun Pincio Ion, cu destinația de drum public

Art.2. Se aprobă trecerea suprafeței de 42 mp. mp teren, identificat cu nr. cadastral 2686/6 înscris în CF ndf 1529 Oradea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primaria Municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • •  D-lui Capriș Dumitru Florin si soția Capriș Liliana.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea


    Oradea, 31 martie 2005

    Nr.175.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin