Hotărârea nr. 174/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 5567/1 si 5567/2 Oradea, situat in Oradea, Calea Aradului si diminuarea suprafetei transmise in folosinta gratuita Parohiei Ortodoxe Sfântul Sebastian cu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O TÂ R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 5567/1 și 5567/2 Oradea, situat în Oradea, Calea Aradului și diminuarea suprafeței transmise în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Sfântul Sebastian cu 166 mp teren identificat cu nr cadastral 5567/2

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.76.818 din 21.03.2005, prin

care Direcția Patrimoniu propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 5567/1 și 5567/2 Oradea reprezentând terenul situat în Oradea, Calea Aradului,

Nr. cadastrale 5567/1 și 5567/2 Oradea s-au constituit din nr. cadastral 5567 înscris în CFNDF 4916 Oradea,

Conform CFNDF 4916 Oradea terenul identificat cu nr cadastral 5567 aparține domeniului privat al municipiului Oradea și este transmis în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Sfântul Sebastian, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 720/27.05.2004,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea privată și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastra e 5567/1 și 5567/2 Oradea astfel:

Nr. Cadastral

nou constituit

Suprafața nr.

Cadastral

-mp-

Nr. cadastral din care se constituie nr. Cadastral

C.F.N.D.F. in care este inscris nr. topo

Suprafata de teren inscrisa in C.F.

- mp-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. Topo si se constituuie in nr. Cadastral

-mp.-

5567/1

2.739

5567

4916 Oradea

2.905

2.739

5567/2

166

166

Art.2. Se aproba Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastrale 5567/1 și 5567/2 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observatii

5567/1

2739

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

5567/2

166

Art.3. Se aproba diminuarea suprafeței transmise în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Sfântul Sebastian cu 166 mp teren identificat cu nr cadastral 5567/2

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • •  Parohia Ortodoxă Sfântul Sebastian.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

    Mihai Manea


Oradea, 31 martie 2005 CONTRASEMNEAZĂ Nr.174.

SECRETAR

Florian Dacin