Hotărârea nr. 173/2005

privind aprobarea organizarii unei licitatie publice deschise pentru concesionarea suprafetei de 954 mp teren identificat cu nr. cadastral 5203 inscris in CF ndf 4150 Oradea situat in Oradea,str. Czaran Gyula, in vederea realizarii unui sediu firma

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind aprobarea organizării unei licitație publice deschise pentru concesionarea suprafeței de 954 mp teren identificat cu nr. cadastral 5203 înscris în CF ndf 4150 Oradea situat în Oradea,str.

Czaran Gyula, in vederea realizării unui sediu firmă

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.76.804 din 21 martie 2005 prin care Primaria Municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu propune aprobarea organizării unei licitație publice deschise pentru concesionarea suprafeței de 954 mp teren identificat cu nr. cadastral 5203, situat în Oradea str. Czaran Gyula,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1024/28.10.2004 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu -Construire sediu firmă str. Czaran Gyula, conform documentației anexate.

Conform CF ndf 4150 Oradea, terenul cu nr. cadastral 5203 este proprietatea privată a municipiului Oradea.

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În baza Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările și completarile ulterioare

În temeiul art.38 alin.(2) lit.f), g), h) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă organizarea unei licitații publice deschise pentru concesionarea terenului în suprafața de 954 mp, identificat cu nr. cadastral 5203 înscris în CF ndf 4150 Oradea, situat în Oradea str. Czaran Gyula, in vederea realizării unui sediu firmă.

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate și Caietul de sarcini pentru licitația publică deschisă privind concesionarea terenului în suprafața de 954 mp., identificat cu nr. cadastral 5203 Oradea, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Durata concesiunii este de 49 ani, începand cu data de întai a lunii următoare celei în care se adjudecă terenul.

Art.4. Se aprobă prețul de pornire a licitației in valoare de 100.000 lei/mp/an fără TVA

Art.5. Redevența adjudecată în urma licitației se va actualiza trimestrial în funcție de indicele prețurilor de consum inflaționist.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Primăria municipiului Oradea

 • - Direcția Patrimoniu

 • - Serviciul Patrimoniu

 • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Biroul Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005

Nr.173


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

C:\CONSILIU\HOTARARI\proiecte\PROIECTE\31 martie 2005\h173_05.doc

Anexa nr.1

La HCL nr.173 din 31 martie 2005.

C A I E T D E S A R C I N I

pentru concesionarea suprafeței de 954 mp teren, identificat cu numărul cadastral

5203 înscris in CF ndf 4150 Oradea in vederea realizării unui sediu firmă

1. OBIECTUL CONCESIONĂRII

 • 1.1. Se supune licitației publice deschise terenul in suprafață de 954 mp situat în Oradea, str. Czaran Gyula, identificat cu nr. cadastral 5203 Oradea .

1.2 Terenul situat în Oradea, precizat în planul de situație anexat, în suprafață de 954 mp. este promovat pentru Construire sediu firmă în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1024 /28.10.2004.

 • 1.3. Terenul aparține municipiului Oradea.

2. DURATA CONCESIONĂRII

 • 2.1. Termenul pentru care se concesionează terenul identificat la pct. 1.1 este de 49 ani, începând cu data de întâi a lunii următoare adjudecării terenului.

 • 2.2. Durata concesiunii poate fi prelungită cu acordul părților.

3. ELEMENTE DE PREȚ

J

 • 3.1. Prețul de pornire la licitația pentru concesionarea terenului este de 100.000 lei/mp/an.

 • 3.2. Redevența adjudecată prin licitație va fi indexată trimestrial cu indicele prețurilor de consum inflaționist cumulat preluat din Buletinul Statistic având ca bază de calcul luna adjudecării terenului;

 • 3.3. TVA nu este inclusă în redevență și se calculează ca și cotă procentuală asupra redevenței stabilite trimestrial, conform prevederilor legale în vigoare la data facturării.

 • 3.4. Redevența se va achita trimestrial, în conformitate cu prevederile contractului de concesiune;

 • 3.5. Neplata în termen de 2 trimestre consecutive sau două trimestre considerate restante în cursul unui an calendaristic duce la rezilierea unilaterala a contractului de concesiune și încetarea concesiunii cu pierderea garanției prevăzute la pct. 5.2 și plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului de 50% din valoarea redevenței anuale indexate la zi;

 • 3.6. Pentru neplata la termen a redevenței se datorează majorări de întârziere stabilite prin contractul de concesiune.

4. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

J

 • 4.1. Investiția se va realiza în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local nr. 1024 /28.10.2004 și Autorizației de construcție.

 • 4.2. Termenul de finalizare și luare în folosință a investiției este de un doi ani de la data obținerii autorizației de construcție.

 • 4.3. Nefinalizarea investiției în termenul stabilit dă dreptul concedentului la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune și pierderea garanției de bună execuție a contractului.

5. GARANȚII

J

 • 5.1. Garanția de participare la licitație se va transfera în contul de garanții de bună execuție a contractului și se va restitui după luarea în folosință a investiției și înscrierea construcției în evidențele de Carte funciară, în cazul în care nu se vor aplica prevederile contractuale cu privire la pierderea garanției.

2. La încheierea contractului de concesiune , concesionarul (persoana care adjudecă terenul) va avea obligația constituirii unei garanții de bună plată, garanție ce se constituie în procent de 50% din redevența datorată pentru primul an de concesionare . Modalitatea de constituire, utilizare sau restituire a garanției se stabilesc prin contractul de concesiune.

6. DREPTURILE PĂRȚILOR

J

Drepturile concesionarului

 • 6.1. Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul care face obiectul contractului de concesiune;

 • 6.2. Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunului care face obiectul concesiunii , potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

 • 6.3. Concedentul are dreptul să inspecteze terenul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor și respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • 6.4. Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • 6.5. Concedentul are dreptul să rezilieze unilateral contractul de concesiune pentru nerespectarea clauzelor referitoare la obligațiile concesionarului.

7. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

f                              f

Obligațiile concesionarului

 • 7.1. Concesionarul are obligația să semneze contractul de concesionare în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării terenului;

 • 7.2. Concesionarul are obligația să depună documentația necesară obținerii Autorizației de construcție în maxim un an de la data semnării contractului de concesiune;

 • 7.3. Concesionarul se obligă, sub sancțiunea rezilierii contractului și pierderii garanției de bună execuție a contractului, la finalizarea investiției în termen de doi ani de la data obținerii Autorizației de construcție;

7.4 Concesionarul are obligația să folosească terenul numai pentru destinația aprobată prin P.U.D..                                   ’                                                        ’

 • 7.5. Concesionarul își asumă riscul pentru existența unor eventuale rețele de utilități care ar subtraversa terenul și are obligația obținerii tuturor avizele și acordurile necesare pentru realizarea obiectivului precum și obligația realizării pe cheltuială proprie a accesului la teren;

 • 7.6. Concesionarul nu poate subconcesiona terenul ce face obiectul concesiunii;

 • 7.7. Concesionarul este obligat să plătească redevența stabilită prin contract la termenele stabilite;

 • 7.8. La încetarea contractului de concesiune în condițiile stabilite prin contract, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini;

 • 7.9. La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit;

 • 7.10. Concesionarul își asumă în totalitate responsabilitățile de mediu pe toată durata concesiunii.

 • 7.11. În cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității va notifica de îndată acest fapt concedentului.

Obligațiile concedentului

 • 7.12. Concedentul are obligația să pună la dispoziția concesionarului terenul liber de sarcini;

 • 7.13. Concedentul are obligația să întocmească și să semneze contractul de concesionare în maxim 30 (treizeci ) zile calendaristice de la data adjudecării terenului;

 • 7.14. Concedentul are obligația să predea terenul către concesionar ( pe bază de proces verbal de primire - predare) în maxim 10 (zece) zile de la data semnării contractului de concesionare;

 • 7.15. Concedentul are obligația să elibereze Autorizația de construcție pentru realizarea investiției în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data depunerii actelor legale necesare de către concesionar.

 • 7.16. Concedentul are obligația să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune;

 • 7.17. Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • 7.18. Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingerea drepturilor concesionarului.

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • 8.1. Contractul de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • b) În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

 • c) În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere , cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) Neplata timp de două trimestre consecutive a redevenței sau două trimestre considerate restante în cursul anului calendaristic, dă dreptul concedentului la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune cu pierderea garanției definitive și plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului de 50% din valoarea redevenței anuale indexate la zi;

 • e) La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • f) Neplata garanției stabilită prin contractul de concesiune, dă dreptul concedentului la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune;

 • g) În cazul în care investiția nu a fost finalizată în termenul și condițiile stabilite, concedentul poate rezilia unilateral contractul de concesiune. În această situație se consideră bunuri de retur: terenul și investiția, indiferent de stadiul de realizare.

 • h) În cazul în care interesul național sau local o impune, prin răscumpărarea concesiunii, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesiunea, la propunerea concedentului; În acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune.

 • 8.2. La încetarea ,din orice cauză , a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) bunuri de retur: terenul și investiția realizată;

 • b) bunuri de preluare: nu se prevăd;

 • c) bunuri proprii: nu se prevăd.

9. CONTROLUL

 • 9.1. Conform art. 954 din Legea nr 219/1998, dreptul de control asupra concesiunilor de interes local revine concedentului și organelor financiare.

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

J

 • 10.1. Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de concesiune se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

11. DISPOZITII FINALE

 • 11.1. În caz de renunțare, după adjudecarea concesiunii, concesionarul pierde garanția de participare la licitație.

 • 11.2. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de concesiune.

Oradea, 31 martie 2005.

Anexa nr.2

La HCL nr.173 din 31 martie 2005.

Studiu de oportunitate

pentru concesionarea suprafeței de 954 mp teren, identificat cu numărul cadastral 5203 înscris in CF ndf 415 Oradea, in vederea realizării unui sediu firmă

 • 1. OBIECTUL CONCESIONĂRII

  • 1.1 Prezentul Studiu de Oportunitate a fost întocmit din inițiativa Primăriei Municipiului Oradea-Direcția Patrimoniu, cu scopul de a stabili condițiile de realizare, pe terenul situat în municipiul Oradea, str. Czaran Gyula, a unui Sediu de firmă.

  • 1.2 Construirea Sediului de firmă se va face în conformitate prevederile Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1024/28.10.2004.

  • 1.3 Terenul aparține Municipiului Oradea .

 • 2. MOTIVATII

  • 2.1 Prezentul Studiu de oportunitate pentru licitația publică deschisă de concesionare s-a elaborat în baza Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1024/28.10.2004, care propune amplasamentul situat în Oradea, str. Czaran Gyula , în vederea Construirii unui Sediu de firmă și completarea fondului construit existent cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate.

 • 3. INVESTIȚII

9

 • 3.1. Obiectivul propus pe terenul în suprafață de 954 mp. este Sediu de firmă.

 • 3.2. Termenul de finalizare a investiției este de doi ani de la data eliberării de Autorizației de construcție de către Primăria Municipiului Oradea.

 • 4. PREȚUL

9

 • 4.1 Prețul de pornire a licitației pentru terenul situate în Oradea, str. Czaran Gyula, identificat cu nr. cadastral 5203 Oradea, este de 100.000 lei/mp/an, prețul urmând a fi stabilit în urma licitației publice deschise.

 • 4.2 Redevența stabilită prin licitație, se va actualiza trimestrial în funcție de indicele prețului de consum inflaționist preluat din Buletinul Statistic, având ca bază de calcul luna adjudecării terenului prin licitație.

 • 5. MODALITATEA DE ORGANIZARE A LICITAȚIEI

9

5.1 Pentru organizare a licitației se are în vedere recurgerea la procedura licitației publice deschise.

Oradea, 31 martie 2005