Hotărârea nr. 172/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 8240 ÷ 8250 Oradea si aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastrale 8242, 8244, 8246, 8247 si

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 8240 + 8250 Oradea și aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastrale 8242, 8244, 8246, 8247 și 8248 Oradea în suprafață de 15.536 mp., situat în zona CET II

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.76.808 din 21.03.2005 prin care Direcția Patrimoniu, propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 8240 * 8250 Oradea și aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastrale 8242, 8244, 8246, 8247 și 8248 Oradea în suprafață de 15.536 mp., situat în zona CET II.

Nr. cadastrale 8242, 8244, 8246, 8247 și 8248 Oradea s-au constituit din nr. topo 7793/10, 7799/1, 7799/2, 7800/1 și 7800/3 înscrise in CF 70539, 10601, 10602 și 10603 Oradea.

Terenul identificat cu nr. topo 7793/10 înscris în CF 70539 Oradea, este proprietatea Statului Român.

Terenul identificat cu nr.topo 7799/1 înscris în CF 59672 Oradea este proprietatea municipiului Oradea .

Terenul identificat cu nr. topo 7799/2 și 7800/1 înscris în CF 10602 Oradea este proprietatea unor persoane fizice cu titlu de cumpărare și moștenire, înch. Nr.1672 / 1935 și 19588/1943, acesta nefiind revendicat de foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

Terenul identificat cu nr. topo 7800/3 înscris în CF 10604 este proprietatea unor persoane fizice cu titlu de cumpărare, înch. Nr.4619 / 1945. Pentru cota de 4500/17264 mp s-a eliberat titlul de proprietate nr.2005/1995; diferența nu a fost revendicată de foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

În baza faptului că terenul sus menționat nu constituie obiectul cererilor de revendicare în condițiile Legii 18/1991 republicată, privind Fondul Funciar, a Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea privată și regimul juridic al acesteia

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2)din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.

. Se aprobă constituirea nr. cadastrale 8240 * 8250 Oradea ast

fel:

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr.

Cadastral -mp-

Nr. cadastral din care se constituie nr. Cadastral

C.F in care este inscris nr. topo

Suprafata de teren inscrisa in C.F.

- mp-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. Topo si se constituuie in nr. Cadastral

-mp.-

8240

1806

7800/2

10603 Oradea

14.524

1806

8241

4640

7800/2

10603 Oradea

14.524

4640

8242

5423

7799/1

59672 Oradea

7.302

548

7799/2

10602 Oradea

8.801

1340

7800/1

10602 Oradea

7.063

3535

8243

726

7800/2

10603 Oradea

14.524

726

8244

3908

7800/3

10604 Oradea

17.265

3908

8245

5230

7800/2

10603 Oradea

14.524

5230

8246

5386

7793/10

70539 Oradea

62.116

104

7799/2

10602 Oradea

8.801

3802

7800/1

10602 Oradea

7.063

1480

8247

430

7799/1

59672 Oradea

7.302

195

7799/2

10602 Oradea

8.801

108

7793/10

70539 Oradea

62.116

127

8248

389

7800/1

10602 Oradea

7.063

389

8249

879

7800/2

10603 Oradea

14.524

879

8250

231

7800/2

10603 Oradea

14.524

231

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral

8240 - 8250 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observații

8240

1806

SC Salomgeo Therm Impex SRL

Preluate prin licitație de la Banca Comercială Carpatica SA

8241

4640

8243

726

8245

5230

8249

879

8250

231

8242

5423

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

8244

3908

8246

5386

8247

430

8248

389

Art. 3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. Cadastrale 8242, 8244, 8246, 8247 și 8248 Oradea în suprafață de 15.536 mp., situat în zona CET II

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Primăria Municipiului Oradea,

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  Serviciul Cadastru Topografi,

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005

Nr.172.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin