Hotărârea nr. 167/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 2532 Oradea in suprafata de 354 mp. si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a cotei de 283/398 mp. teren din nr. cadastral 25

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 2532 Oradea în suprafață de 354 mp. și acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 283/398 mp. teren din nr. cadastral 2532 Oradea, situat în Oradea, str. Bartok Bella Nr.1A , în favoarea SC Resigum Romania SRL.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 76753 din 21.03.2005 prin care Direcția Patrimoniu solicită aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 2532 Oradea în suprafață de 354 mp. și acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 283/398 mp. teren din nr. cadastral 2532 Oradea, situat în Oradea str Bartok Bella, nr.1A, în favoarea SC Resigum RomaniaSRL,

În conformitate cu C.F. nr. 78212 Oradea, SC Resigum Romania SRL este proprietar asupra construcțiilor si terenului identificat cu nr topo 6191/II.

Terenul cu nr. cadastral 2532 Oradea în suprafață de 354 mp. se constituie din cota de 283/1310 mp. nr. topo.6192/16 înscris în C.F.75483 Oradea, aflat în proprietatea Statului Roman, și din suprafața de 71 mp. cu nr. topo. 6191/II înscris în C.F. 78212 Oradea, aflat în proprietatea SC Resigum Romania SRL .

Suprafața de 283 mp. este utilizată de SC Resigum Romania SRL, in regim de curte, pentru care achită taxa folosință teren.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2001 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ,

În temeiul art.38 alin.(2) lit.f), h) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Seaprobă trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a cotei de 1292/1310 mp.

teren identificat cu nr. topo 6192/16 înscris în CF 75483 Oradea.

Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 2532 Oradea astfel:

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral -mp-

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

C.F. in care este inscris nr. topo

Suprafata de teren inscrisa in C.F.

- mp-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. Topo si se constituuie in nr. Cadastral -mp.-

2532

354

6192/16

75483 Oradea

1310

283

6191/II

78212 Oradea

71

71

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. . cadastral nr.2532 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

2532

354

SC Resigum Romania SRL

asupra construcțiilor și a cotei de 71/354 mp. teren

Municipiul Oradea

asupra cotei de 283/354 mp.

Art.4. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 283/354 mp. teren cu nr. cadastral 2532 Oradea, situat în Oradea, str. Bartok Bella, Nr.1A , în favoarea SC Resigum Romania SRL în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Judecătoria Oradea

• SC Resigum Romania SRL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea Oradea, 31 martie 2005

CONTRASEMNEAZĂ Nr.167.

SECRETAR

Florian Dacin