Hotărârea nr. 157/2005

privind aprobarea unor masuri privind derularea finantarii Clubul Sportiv FC Oradea pe anul 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea unor măsuri privind derularea finanțării Clubul Sportiv FC Oradea pe anul 2005.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.77.152 din 22 martie 2005 prin care Direcția Economică propune aprobarea unor măsuri privind derularea finanțării CS FC Oradea pe anul 2005.

Ținând cont de prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 149/2003 privind aprobarea Criteriilor și condițiilor de finanțare a structurilor sportive de drept privat, altele decât federațiile sportive naționale, programelor sportive de utilitate publică și contractului-cadru de finanțare a acestora.

În baza prevederilor art. 38 alin. (2) lit. n) și p) și ale art. 46 alin (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri privind derularea finanțării CS FC Oradea pe anul 2005:

  • 1. se modifică Contractul de finanțare nr. 54081/20.01.2005 al Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea pentru anul 2005, după cum urmează:

• punctul 4.2., liniuța 1 se modifică și va avea următorul conținut:

4.2. Instituția finanțatoare are următoarele obligații:

• să vireze suma prevăzută la Capitolul II astfel:

  • •  30 % în avans, în condițiile legii, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului contract;

  • •  diferența de 70%, va fi virată de către instituția finanțatoare în tranșe lunare pe baza decontului, însoțit de documente justificative, dar nu mai mult de 2.800.000.000 lei/lună, până la concurența alocațiilor bugetare aprobate în sumă de 22.040.824.000 lei;

  • 2. Se aprobă menținerea valorii Contractului de finanțare nr. 54081/20.01.2005 la valoarea de 22.040.824.000 lei, conform creditelor bugetare aprobate prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 5/2005, privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli pe anul 2005.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează CS FC Oradea și Direcția Economică.

Art.3. Prezentele măsuri se vor comunica cu:

  • - CS FC Oradea,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 31 martie 2005

Nr.157.

Florian Dacin