Hotărârea nr. 156/2005

privind aprobarea platii cotizatiei municipiului Oradea la Asociatia Municipiilor din România, aferenta anului 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea plății cotizației municipiului Oradea la Asociația Municipiilor din România, aferentă anului 2005.

Analizând Raportul de specialitate nr.77.833 din 23 martie 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea plății cotizației municipiului Oradea la Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2005 în cuantum de 66.187.800 lei (corespunzător unei cotizații de 320 lei/locuitor/an, aplicată asupra numărului populației municipiului Oradea care este de 206.614 locuitori),

Ținând seama că municipiul Oradea este afiliat la Asociația Municipiilor din România, ceea ce implică plata unei cotizații anuale față a Asociație,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă plata cotizației municipiului Oradea la Asociația Municipiilor din România pentru anul 2005, în cuantum de 66.187.800 lei.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Asociația municipiilor din România.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005.

Nr.156.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin