Hotărârea nr. 155/2005

privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a repartizarii profitului, aferente exercitiului financiar al anului 2004, la Regia autonoma Oradea Transport Local, Regia autonoma de piete, agrement si salubritate Oradea si la S

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a repartizării profitului, aferente exercițiului financiar al anului 2004, la Regia autonomă Oradea Transport Local, Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea și la Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.76.976 din data de 22 martie 2005 întocmit de către Direcția finanțe locale, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea bilanțurilor contabile, a conturilor de profit și pierdere și a repartizării profitului, aferente exercițiului financiar al anului 2004, la regiile autonome subordonate consiliului local și la Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea la care Consiliul local al municipiului Oradea este acționar unic,

Conform Normelor Metodologice nr. 460037/13.01.2003 ale Ministrerului Finanțelor Publice, privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale simplificate ale persoanelor juridice pe anul 2002,

Ținând seama de ORDONANȚA nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată prin Legea nr. 769/2001,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă bilanțul, contul de profit și pierdere și repartizarea profitului la Regia autonomă Oradea transport local, Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea și Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea, conform anexelor nr.1, nr.2 și nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe locale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Finanțe locale,

  • -  Regia autonomă Oradea transport local,

  • -  Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea,

  • -  Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005

Nr.155.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Anexa nr.1
la HCL nr.155/31.03.2005
BILANŢUL SIMPLIFICAT PE ANUL 2004
- mii lei -
Denumirea indicatorilorR.A. O.T.L.R.A.P.A.S.S.C. Electrocentrale S.A
A ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizări necorporale"79,714"0"310,422"
II. Imobilizări corporale"136,554,593""7,730,559""1,182,200,962"
III. Imobilizări financiare"71,136""1,038,013""1,212,206"
Active imobilizate – total"136,705,443""8,768,572""1,183,723,590"
BACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri"9,007,493""495,960""124,629,398"
II. Creanţe"12,061,864""3,376,082""624,531,353"
III. Investiţii financiare pe termen scurt000
IV. Casa şi conturi la bănci"9,777,392""7,196,002""79,511,514"
Active circulante – total"30,846,749""11,068,044""828,672,265"
CCHELTUIELI ÎN AVANS"158,002,446""13,234"0
DDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN "18,001,051""6,420,631""315,638,717"
E"ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE""170,848,144""4,642,739""493,769,552"
FTOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE"239,131,228""10,473,727""1,662,518,512"
GDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN"206,622,943"0"879,444,181"
HPROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI000
I"VENITURI ÎN AVANS, din care:""68,422,359""2,955,492""34,238,626"
- subvenţii pentru investiţii"68,422,359""2,937,584""14,974,630"
- venituri înregistrate în avans0"17,908""19,263,996"
JCAPITAL ŞI REZERVE
"I. Capital, din care: ""18,469,556""2,330,124""646,880,000"
- capital subscris nevărsat00
- capital subscris vărsat0"646,880,000"
- patrimoniul regiei"18,469,556""2,330,124"0
II. PRIME DE CAPITAL000
III. REZERVE DIN REEVALUARE SOLD C"5,346,571"00
SOLD D000
IV. REZERVE"7,472,474""5,324,850"0
V. REZULTATUL REPORTATSOLD C"1,219,684""2,818,753"0
SOLD D"178,171,967"
VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIARSOLD C"2,183,192""2,818,753""1,162,864"
SOLD D
Repartizarea profitului"2,183,192""2,818,753""1,162,864"
CAPITALURI PROPRII - TOTAL "32,508,285""10,473,727""468,708,033"
Patrimoniul public"314,366,298"
CAPITALURI - TOTAL"32,508,285""10,473,727""783,074,331"
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa 2
la HCL nr.155/31.03.2005
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE PE ANUL 2004
- mii lei -
Denumirea indicatorilorR.A. O.T.L.R.A.P.A.S.S.C. Electro-centrale S.A.
I."Venituri din exploatare,""213,248,793""75,468,322""1,840,433,013"
din care:
- cifra de afaceri"195,353,004""62,069,159""1,834,891,510"
II.Cheltuieli pentru exploatare"203,290,478""71,985,937""1,847,853,202"
A.Rezultatul din exploatare "9,958,315""3,482,385""-7,420,189"
( profit/ pierdere)
III.Venituri financiare"1,061,395""118,510""118,933,773"
IV.Cheltuieli financiare"8,011,994"0"110,350,720"
B.Rezultatul financiar"-6,950,599""118,510""8,583,053"
( profit/ pierdere)
V.Venituri extraordinare000
VI.Cheltuieli extraordinare000
C.Rezultatul extraordinar000
( profit/ pierdere)
VII.VENITURI TOTALE"214,310,188""75,586,832""1,959,366,786"
VIII.CHELTUIELI TOTALE"211,302,472""71,985,937""1,958,203,922"
D.REZULTATUL BRUT"3,007,716""3,600,895""1,162,864"
IMPOZITUL PE PROFIT"824,524""782,142"0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI"2,183,192""2,818,753""1,162,864"
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa 3
la HCL nr.155/31.03.2005
REPARTIZAREA PROFITULUI
mii lei
DENUMIREA INDICATORILORR.A. O.T.L.R.A.P.A.S.S.C. Electro-centrale S.A.
REPARTIZARI DIN PROFIT"2,183,192""2,818,753""1,162,864"
1        - rezerve legale"150,386"0"58,000"
2        - acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti00"1,104,864"
3"        - alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, din care""813,122""1,127,501"
                         - aferente facilit. fiscale la imp.pe profit
4    - alte repartizari prevazute de lege
5    - participarea salariatilor la profit"203,281""281,875"0
6    - varsaminte la bugetul local din profit"1,016,403""1,409,377"
"Oradea, 31 martie 2005"