Hotărârea nr. 151/2005

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre dna POP ETELCA pentru imobilul situat in Oradea str. Splaiul Crisanei nr.15 bl. C 7 ap. 13.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor și penalităților de întârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de către dna POP ETELCA pentru imobilul situat în Oradea str. Splaiul Crișanei nr.15 bl. C 7 ap. 13.

Analizând Raportul de specialitate nr.56.032 din 26 ianuarie 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea scutirii de la plata majorărilor și penalităților de întârziere în sumă totală de 3.871.526 lei datorate bugetului local al municipiului Oradea, ca urmare a neachitării impozitului pe clădire pe perioada 2000-2005, de către dna POP ETELCA pentru imobilul situat în Oradea str. Splaiul Crișanei nr.15 bl. C 7 ap. 13,

Ținând seama de prevederile art.115 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 629/2003, privind aprobarea Regulamentului de de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice la plata impozitelor și taxelor locale,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de plata majorărilor și penalitățilorde întârziere în sumă totală de 3.871.526 lei, ca urmare a neachitării impozitului pe clădiri și teren aferent anilor 2000 - 2005, datorate bugetului local al municipiului Oradea de către dna POP ETELCA pentru imobilul situat în Oradea, str.Splaiul Crișanei nr.15 bl. C 7 ap. 13.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Contribuabilul, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 martie 2005.

Nr.151.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin