Hotărârea nr. 150/2005

privind aprobarea programului de privatizare a unor servicii publice din municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea programului de privatizare a unor servicii publice din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.77.808 din 23 martie 2005 prin care Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune aprobarea programului de privatizare a serviciilor publice din municipiul Oradea,

În temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.f și j și ale art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă de principiu, privatizarea următoarelor servicii publice din municipiul Oradea:

 • a.  Serviciul de generare energie termică și electrică; transportul, distribuția și furnizarea energiei termice,

 • b. Serviciul public de alimentare cu apă, canalizare și tratarea apelor uzate,

 • c.  Transportul public în comun de călători,

 • d. Administrarea piețelor.

Art.2. Se aprobă Metodologia de privatizare a serviciilor publice, care include:

 • a. Selectionarea și contractarea pe cheltuiala proprie, de catre fiecare regie sau societate care urmeaza a fi privatizata, la care vor participa și reprezentanti ai Primariei Oradea și ai Consiliului Local Oradea, a unei firme de consultanta care va presta servicii de consultanta economico-financiara, juridica și tehnica în vederea realizarii privatizarii societatii / regiei respective, dupa cum urmeaza:

 • i. Definirea strategiei optime din punct de vedere logistic și economic de privatizare a serviciului public, incluzand separarea activelor care vor fi privatizate de cele care ramân în proprietatea Consiliului Local și elaborarea de recomandari detaliate pentru implementarea de aranjamente institutionale corespunzatoare (transformarea regiilor în societati comerciale, amendamente la structura societatilor comerciale, etc.) pentru efectuarea privatizarii.

 • ii. Elaborare conform normelor legale în vigoarea a intregii documentatii necesare procedurii de privatizare, incluzand, dar nu limitat la anuntul de intentie, acordul de proiect, contractul de vanzare / concesiune, criteriile de ierarhizare / selectie a investitorilor, etc.

 • iii.       Acordarea de asistenta la negocieri în vederea obtinerii unui acord cu achizitorul / concesionarul.

 • b. Crearea unei comisii de implementare privatizare, din care vor face parte reprezentanti ai Primariei Oradea, ai societatii comerciale care urmeaza a fi privatizata și ai Consiliului Local, care va implementa, cu asistenta consultantului, procedura de privatizare.

Art.3. Se aprobă Planul de lucru pentru activitatea de privatizare a serviciilor publice prezentate a art. 1, dupa cum urmeaza:

Serviciu

Contractare consultanta

Finalizare și prezentare documente catre CL pt aprobare / avizare

Distribuție și furnizare energie termică.

An 2005

An 2005 - 2006

Alimentare cu apă, canalizare și tratare a apelor uzate.

An 2005

An 2005 - 2006

Transportul public în comun de călători

An 2005

An 2005 - 2006

Administrarea piețelor

An 2005

An 2005 - 2006

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Economică,

 • -  Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea,

 • -  Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea,

 • -  Regia autonomă Apă-Canal Oradea,

 • -  Regia autonomă Oradea transport local.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


Oradea, 31 martie 2005 CONTRASEMNEAZĂ Nr.150.

SECRETAR

Florian Dacin