Hotărârea nr. 15/2005

privind aprobarea declararii Cetatii Oradea ca obiectiv strategic de interes local pentru dezvoltarea turistica si a mediului de afaceri, care se include in strategia de dezvoltare a municipiului Oradea si stabilirea datei de 27 iunie ca “Ziua Cetatii Ora

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea declarării Cetății Oradea ca obiectiv strategic de interes local pentru dezvoltarea turistică și a mediului de afaceri, care se include în strategia de dezvoltare a municipiului Oradea și stabilirea datei de 27 iunie ca “Ziua Cetății Oradea”

Analizând Raportul de specialitate nr. 51648 din 11 ianuarie 2005 întocmit de către Direcția Patrimoniu, prin care se solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea declarării Cetății Oradea ca obiectiv strategic de interes local pentru dezvoltarea turistică și a mediului de afaceri, care se include în strategia de dezvoltare a municipiului Oradea și stabilirea datei de 27 iunie ca “Ziua Cetății Oradea”,

În baza art. 38, alin. (2) , lit. r), t), x) și art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 a administrației publice locale - cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă declararea Cetății Oradea ca obiectiv strategic de interes local pentru dezvoltarea turistică și a mediului de afaceri din municipiul Oradea.

Art.2. Se aprobă includerea, cu caracter de prioritate, a reabilitării Cetății Oradea în Strategia de Dezvoltare a municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă stabilirea primei zile de duminică din luna iulie ca Ziua Cetății Oradea, respectiv a celei a Serbărilor Cetății Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Strategie Dezvoltare Locală și Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Serviciul StrategieDezvoltare Locală,

  • -  DirecțiaPatrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lăpădatu Nicușor

Oradea, 12 ianuarie 2005

Nr. 15


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin