Hotărârea nr. 147/2005

privind respingerea solicitarii unui grup de chiriasi din spatiile comerciale situate in Oradea str. Republicii nr.13, pentru exercitarea de catre Consiliul local al municipiului Oradea a caii extraordinare de atac a revizuirii impotriva Deciziei civile n

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind respingerea solicitării unui grup de chiriași din spațiile comerciale situate în Oradea str. Republicii nr.13, pentru exercitarea de către Consiliul local al municipiului Oradea a căii extraordinare de atac a revizuirii împotriva Deciziei civile nr.107/2005 - R, pronunțată de Curtea de Apel Oradea în dosar nr.4823/2004.

Având în vedere faptul că un număr de 5 societăți comerciale, respectiv: SC Optic Xeros SRL, SC Lagyan Trade SRL, SC Extra Textil SRL, SC Salgud SRL și SC Lebăda Exim SRL, chiriașe în spațiile comerciale situate în Oradea str. Republicii nr.13, au solicitat prin Memoriul înregistrat sub nr.76.722/21 martie 2005 adresat Consiliului local al municipiului Oradea, aprobarea pentru exercitarea căii extraordinare de atac a revizuirii împotriva Deciziei civile nr.107/2005 - R, pronunțată de Curtea de Apel Oradea în dosar nr.4823/2004,

Ținând seama de Punctul de vedere nr.77.933 din 23 martie 2005 al Serviciului Juridic-Contencios din cadrul Direcției juridice, prin care se consideră că nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile cerute de lege pentru admisibilitatea cererii de revizuire,

În conformitate cu prevederile art.322-328 din Codul de procedură civilă,

În baza art. 38 alin.2 lit.f și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se respinge solicitarea formulată prin Memoriul înregistrat sub nr.76.722/21 martie 2005, pentru exercitarea căii extraordinare de atac a revizuirii împotriva Deciziei civile nr.107/2005 - R, pronunțată de Curtea de Apel Oradea în dosar nr.4823/2004.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția juridică - Serviciul Juridic-Contencios.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția juridică - Serviciul Juridic-Contencios,

  • -  Societățile comerciale semnatare ale Memoriului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 28 martie 2005.

Nr.147.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin