Hotărârea nr. 143/2005

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local Oradea, incepând cu data de 01.04.2005

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local Oradea, începând cu data de 01.04.2005

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.70.089 din data de 03.03.2005, prin care Compartimentul Resurse Umane propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Oradea, începând cu data de 01.04.2005,

În temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată și ale art. XVI din Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcților publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr.92/2004, privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005;

Văzând prevederile Anexei 1 din Ordonanța nr. 80/2001, actualizată, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

Având în vedere prevederile art.7 alin.(2) H.G. nr.775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, actualizată;

În baza art. 38 alin. 2 lit. e) și ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului local Oradea, conform anexelor nr.1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, valabile de la 01.02.2005.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse Umane.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Compartimentul Resurse Umane,

  • -  Agenția Națională a Funcționarilor Publici, prin grija Compartimentul Resurse Umane

  • -  Direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 7 martie 2005

Nr.143.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA Biroul Resurse Umane
ANEXA 1
la HCL nr.143/07.03.2005
S I T U A Ţ I E
privind numărul de funcţii de conducere şi de execuţie
1. Total posturi bugetare 545
din care :
- FUNCŢII PUBLICE385
- CONTRACTUALI 160
2. Total funcţii de conducere 55
din care :
- funcţii publice de conducere 46
3. Secretarul municipiului1
4. Total posturi de execuţie490
din care :
- funcţii publici339
- contractuali 151
--------------------------------------------------------------------------------
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEAANEXA NR. 2
APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATEVALABIL LA 01.04.2005
Legendă: Personal contractualDemnitari3
Aparat propriu
TCE
54555490
din care funcţii publice
PRIMAR38546339
SECRETARVICEPRIMARVICEPRIMAR
DIRECŢIA DIRECŢIA PATRIMONIUDIRECŢIA ECONOMICĂDIRECŢIA ARHITECTDIRECŢIA
JURIDICĂTEHNICĂŞEFINFORMATICĂ
1 11111
DIR EX.DIR EX.DIR EXEC ADJDIR EXEC ADJDIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJDIR EXEC ADJ.
ADJ.1ADJ.11111111
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOSSERV INDRUM CONTR AS PROPRSERVICIUL AGRICOL (REG AGRICOL)SERVICIUL TEHNICSERV ACHIZITII VALORIFICARE ACTIVESERV PATRIMONIUSERV ADMINISTRARE PARCARISERV ADMINISTRATIV INTRET IMOB"SERV BUGET,ANALIZA FIN SI DAT PUBLICA"SERV FIN DECONTARI-SALARIZARESERV INSPECTIE FISCALASERV INCASARI - COMPENSARISERV IMPUNERE PERS FIZICESERVICIUL EXECUTARE SILITA "SERV INTR STRAZI,TRAFIC RUT,CIRCULATIE"SERV MONITORIZ SI CONT SERV PUBSERVICIUL GISSERVICIUL PROIECTARESERV AUTORIZARI-AUTORIZATII CONSTRUCTIISERVICIUL PROGRAMARESERVICIUL ADMINISTARE RETEA SERV COMUNICARE IMAGINE MASS MEDIASERV REL CU PUBLICUL(GHISEU UNIC)SERV STRATEGIE DEZV LOCALA
1477148717357157911168765897428
1111111111111111111111111
1
BIROUL INTRETINERE CETATEBIROUL INTRET BAZE SPORTIVEBIROUL INTRETINERE CONSTRUCTIIBIROUL ADMINISTRARE IMOBILEBIR PATRIM PUBLIC DELEG GESTIUNEBIROUL CADASTRU IMOBILIARBIROUL CONTAB PUBLICA SIT FINANCIAREBIROUL IMPUNERE PERS JURIDICEBIROUL FACILITATI FISCALE BIR URMARIRE EXEC INVESTITII BIR AVIZ PLANURI URB CMUAT ACORD UNICBIROUL RESURSE UMANEBIROUL CONSILIERI PRIMAR"BIR CONTROL COMERCIAL,AUTORIZĂRI"BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
11119156555555655
111111111111111
COMP AUTOR TUTELARACOMP ASISTENTA JURIDICACOMP ADMIN PUBLICA LOCALACOMP GESTIUNE MATERIALECOMPARTIMENT LOCUINTECOMP SPATII COMERCIALECOMPARTIMENT EVACUARI COMP INTRET INSTALATIICOMP VERIFICARE - CONSUMURICOMP AZIL DE NOAPTECOMP ADMINISTRARE POLICLINICACOMP CEN CAZARE TEMP Nr.1 ComincaCOMP CEN CAZARE TEMP Nr.2 ApatermCOMP CEN CAZARE TEMP Nr.3 C.F.RCOMP LOCUINTE ANLCOMP PUBLICITATE IMOBILIARACOMP GESTIONARE DOTARE PARCARIC ORDONANTARE CHEL TARIFE PRETURICOMP GESTIONARE DATECOMP ARHIVACOMP SOL CONTESTATII ACTE AD.FISC COMP PLANIFICARE INVESTITIICOMP RECEPTII INVEST PUBLICECOMP ELAB PROIECTE INVESTITIICOMP ACHIZITII PUBLICECOMP SALUBRITATECOMP PROT MEDIULUI - SPATII VERZICOMP GESTIONARE DATECOMP ZONA METROPOLITANACOMP FINALIZARI IN CONSTRUCTIICOMP DISCIPLINA IN CONSTRUCTIICOMP AUTORIZARI PUBLICITATECOMP ADMINISTRARE BAZE DE DATECOMP RELAŢII EXTERNECOMP PROT CIVILA PSI PROT MUNCII
434165113284856244421523358532642424
16
Direcţia JuridicăDirecţia PatrimoniuDirecţia EconomicăDirecţia TehnicăArhitect ŞefDirecţia Informatică
TCETCEETCETCETCETCETCE
45639178131651401313112752664646476412323332059752
din care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publice
4563975867591031312959152664646344302323332052646
--------------------------------------------------------------------------------
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA Biroul Resurse Umane
ANEXA 3
la HCL nr.143/07.03.2005
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al aparatului propriu de specialitate
la data de 01.04.2005
"Funcţii publice – Legea 188/1999, republicată; OUG nr.92/2004"
Funcţia publicăClasaGrad profesionalNumăr posturidin care:
ConducereExecuţie
1Secretar municipiu11
2Consilier I superior16035125
3ArhitectIsuperior321
4ConsilierI principal46244
5ConsilierI asistent2727
6Consilier Idebutant1414
7Consilier juridic I superior1156
8Consilier juridicI principal11
9Consilier juridicI asistent1212
10Consilier juridicIdebutant44
11AuditorI superior11
12Auditor I asistent55
13Referent de specialitate II superior1919
14Conductor arhitectIIsuperior11
15Referent de specialitate II asistent11
16ReferentIII superior6464
17ReferentIII principal99
18ReferentIII asistent66
Total funcţii publice 38546339
ANEXA 3
Nr.Funcţia publicăClasaGrad profesionalNumăr posturi
crt.conducerede execuţie
1Secretarul municipiuluiconsilier juridicIsuperior1
2Arhitect şefarhitect Isuperior1
3Director executivconsilierIsuperior4
4Director executivconsilier juridicIsuperior1
5Director executiv adjunctconsilierIsuperior6
6Director executiv adjunctconsilier juridicIsuperior2
7Director executiv adjunctarhitect Isuperior1
8Şef serviciuconsilierIsuperior16
9Şef serviciuconsilier juridicIsuperior2
10Şef serviciuconsilierIprincipal1
11Şef birouconsilierIsuperior9
12Şef birouauditorIsuperior1
13Şef birouconsilierIprincipal1
Total funcţii publice de conducere46
--------------------------------------------------------------------------------
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA Biroul Resurse Umane
ANEXA 4
la HCL nr.143/07.03.2005
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al aparatului propriu de specialitate la data de 01.04.2005
"Funcţii cu contract individual de munca - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.9/2005"
Nr.crt.FuncţiaStudiiTreaptaNr.posturiConducereExecuţie
1 Consilier (şef serviciu)SIA44
2 Arhitect (şef serviciu)SI11
3 Consilier (şef birou)SIA11
4 Consilier (şef birou)SI22
5 Consilier SIA33
6 Arhitect SI22
7 Inspector de specialitateSIA11
8 ArhitectSII11
9 Inspector de specialitateSII11
10 Inspector de specialitateSIII44
11 Inspector SDEB55
12 Inspector(şef birou)SSD IA11
13 InspectorSSD IA22
14 InspectorSSD II11
15" Referent, inspector"MIA33
16" Referent, inspector"MI66
17" Referent, inspector"MII33
18 InspectorMIII33
19 InspectorM DEB22
20 CasierI22
21 CasierII11
22 MagazinerI22
23 MagazinerII11
24" Ingrijitor, portar"I4747
25 AdministratorI11
26 ArhivarI33
27 CurierI11
28 MuncitorI2020
29 MuncitorII1313
30 MuncitorIII66
31 MuncitorIV99
32 MuncitorV22
33 MuncitorVI22
34 MuncitorNEC44
Total funcţii cu contract individual de muncă1609151
ANEXA 4
Funcţii de demnitate publică alese
Nr. crt.Funcţia Număr posturi
1 Primar1
2 Viceprimar2
" Primar," Biroul Resurse Umane
Petru Filip Rodica Semcu