Hotărârea nr. 14/2005

privind aprobarea cofinantarii de 10% pentru proiectul “Centru cultural-turistic european – Cetatea Oradea”, care va fi depus pe Programul PHARE 2004 – 2006, si a finantarii cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea cofinanțării de 10% pentru proiectul “Centru cultural-turistic european -Cetatea Oradea”, care va fi depus pe Programul PHARE 2004 - 2006, și a finanțării cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului

Analizând Raportul de specialitate nr. 51304 din 10 ianuarie 2005 întocmit de către Direcția Patrimoniu, prin care se solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea cofinanțării de 10% pentru proiectul “Centru cultural-turistic european - Cetatea Oradea”, care va fi depus pe Programul PHARE 2004 - 2006, și a finanțării cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului,

Având în vedere că în data de 25 august 2004 Comisia Europeană a lansat oficial Programul PHARE 2004 - 2006 Coeziune Economică și Socială, Dezvoltarea Infrastructurii Regionale, program care, între obiectivele sale specifice, are stabilită și “Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii de turism, inclusive facilități de agreement și infrastructura cultural-istorică În urma discuțiilor purtate în data de 12 noiembrie 2004 la ADRNV Cluj-Napoca, a fost inclus pe lista proiectelor din această regiune de dezvoltare și proiectul “Centru cultural-turistic european -CETATEA ORADEA”.

Conform Ghidului programului și a politicii și reglementărilor PHARE finanțarea proiectelor care vor fi aprobate este structurată astfel :

  • •  PHARE = 5.000.000 Euro (plafonul maxim pe proiect)

  • •  Guvernul României = 1.667.000 Euro (1/3 din finanțarea PHARE)

  • •  Consiliul Local = cofinațare 10% (din totalul celor două)

Cofinanțarea locală trebuie să fie virată numerar într-un cont al proiectului, cont care va fi deschis după semnarea Contractului de Finanțare a proiectului, depus, jurizat și aprobat spre finanțare.

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr.45/2003, privind finanțele publice locale,

În baza art. 38, alin. (2) , lit. r), x) și art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 a administrației publice locale - cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă cofinanțarea de 10% a proiectului “Centru cultural-turistic european -CETATEA ORADEA” și a asigurării resurselor financiare pentru acoperirea costurilor neeligibile.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Serviciul Strategie Dezvoltare Locală.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Serviciul StrategieDezvoltare Locală,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lăpădatu Nicușor

Oradea, 12 ianuarie 2005

Nr. 14


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin