Hotărârea nr. 139/2005

privind aprobarea modificarii organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local Oradea, incepând cu data de 01.02.2005

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local Oradea, începând cu data de 01.02.2005

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.53.679 din data de 17.02.2005, prin care Compartimentul Resurse Umane propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Oradea, începând cu data de 01.02.2005,

În temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată și ale art. XVI din Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcților publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr.92/2004, privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005;

Văzând prevederile Anexei 1 din Ordonanța nr. 80/2001, actualizată, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

Având în vedere prevederile art.7 alin.(2) H.G. nr.775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, actualizată;

În baza art. 38 alin. 2 lit. e) și ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului local Oradea, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.71/2005, conform anexelor nr.1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, valabile de la 01.02.2005.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse Umane.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Compartimentul Resurse Umane,

  • -  Agenția Națională a Funcționarilor Publici, prin grija Compartimentul Resurse Umane

  • -  Direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

Nr.139.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA Biroul Resurse Umane
ANEXA 1
S I T U A Ţ I E
privind numărul de funcţii de conducere şi de execuţie
1. Total posturi bugetare 559
din care :
- FUNCŢII PUBLICE400
- CONTRACTUALI 159
2. Total funcţii de conducere 57
din care :
- funcţii publice de conducere 48
3. Secretarul municipiului1
4. Total posturi de execuţie502
din care :
- funcţii publici352
- contractuali 150
--------------------------------------------------------------------------------
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEAANEXA NR. 2
APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATEVALABIL LA 01.02.2005
Legendă: Personal contractualDemnitari3
Aparat propriu
TCE
55957502
din care funcţii publice
PRIMAR40048352
SECRETARVICEPRIMARVICEPRIMAR
DIRECŢIA DIRECŢIA PATRIMONIUDIRECŢIA ECONOMICĂDIRECŢIA ARHITECTDIRECŢIA
JURIDICĂTEHNICĂŞEFINFORMATICĂ
1 11111
DIR EX.DIR EX.ADJ.DIR EXEC ADJDIR EXEC ADJDIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJDIR EXEC ADJ.
ADJ.111111111
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOSSERV INDRUM CONTR AS PROPRSERVICIUL STARE CIVILASERVICIUL AGRICOL (REG AGRICOL)SERVICIUL TEHNICSERV ACHIZITII VALORIFICARE ACTIVESERV PATRIMONIUSERV ADMINISTRARE PARCARISERV ADMINISTRATIV INTRET IMOB"SERV BUGET,ANALIZA FIN SI DAT PUBLICA"SERV FIN DECONTARI-SALARIZARESERV INSPECTIE FISCALASERV INCASARI - COMPENSARISERV IMPUNERE PERS FIZICESERVICIUL EXECUTARE SILITA "SERV INTR STRAZI,TRAFIC RUT,CIRCULATIE"SERV MONITORIZ SI CONT SERV PUBSERVICIUL GISSERVICIUL PROIECTARESERV AUTORIZARI-AUTORIZATII CONSTRUCTIISERVICIUL PROGRAMARESERVICIUL ADMINISTARE RETEA SERV. RELATII EXTERNESERV COMUNICARE IMAGINE MASS MEDIASERV REL CU PUBLICUL(GHISEU UNIC)SERV STRATEGIE DEZV LOCALA
147971487173571579111687658977428
111111111111111111111111111
1
BIROUL INTRETINERE CETATEBIROUL INTRET BAZE SPORTIVEBIROUL INTRETINERE CONSTRUCTIIBIROUL ADMINISTRARE IMOBILEBIR PATRIM PUBLIC DELEG GESTIUNEBIROUL CADASTRU IMOBILIARBIROUL CONTAB PUBLICA SIT FINANCIAREBIROUL IMPUNERE PERS JURIDICEBIROUL FACILITATI FISCALE BIR URMARIRE EXEC INVESTITII BIR AVIZ PLANURI URB CMUAT ACORD UNICBIROUL RESURSE UMANEBIROUL CONSILIERI PRIMAR"BIR CONTROL COMERCIAL,AUTORIZĂRI"BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
11119156555555655
111111111111111
COMP AUTOR TUTELARACOMP ASISTENTA JURIDICACOMP ADMIN PUBLICA LOCALACOMP GESTIUNE MATERIALECOMPARTIMENT LOCUINTECOMP SPATII COMERCIALECOMPARTIMENT EVACUARI COMP INTRET INSTALATIICOMP VERIFICARE - CONSUMURICOMP AZIL DE NOAPTECOMP ADMINISTRARE POLICLINICACOMP CEN CAZARE TEMP Nr.1 ComincaCOMP CEN CAZARE TEMP Nr.2 ApatermCOMP CEN CAZARE TEMP Nr.3 C.F.RCOMP LOCUINTE ANLCOMP PUBLICITATE IMOBILIARACOMP GESTIONARE DOTARE PARCARIC ORDONANTARE CHEL TARIFE PRETURICOMP GESTIONARE DATECOMP ARHIVACOMP SOL CONTESTATII ACTE AD.FISC COMP PLANIFICARE INVESTITIICOMP RECEPTII INVEST PUBLICECOMP ELAB PROIECTE INVESTITIICOMP ACHIZITII PUBLICECOMP SALUBRITATECOMP PROT MEDIULUI - SPATII VERZICOMP GESTIONARE DATECOMP ZONA METROPOLITANACOMP FINALIZARI IN CONSTRUCTIICOMP DISCIPLINA IN CONSTRUCTIICOMP AUTORIZARI PUBLICITATECOMP ADMINISTRARE BAZE DE DATECOMP PROT CIVILA PSI PROT MUNCII
43416511318485624442152335853264244
16
Direcţia JuridicăDirecţia PatrimoniuDirecţia EconomicăDirecţia TehnicăArhitect ŞefDirecţia Informatică
TCETCEETCETCETCETCETCE
55748177131641401313112752664646476412323332064856
din care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publice
5574875867591031312959152664646344302323332057750
--------------------------------------------------------------------------------
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA Biroul Resurse Umane
ANEXA 3
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al aparatului propriu de specialitate la data de 01.02.2005
Funcţii cu contract individual de munca - Legea nr.154/1998; O.G.nr.9/2005
Nr.crt.FuncţiaStudiiTreaptaNr.posturiConducereExecuţie
1 Consilier (şef serviciu)SIA33
2 Arhitect (şef serviciu)SI11
3 Consilier (şef birou)SIA11
4 Consilier (şef birou)SI22
5 Consilier SIA33
6 Arhitect SI22
7 Inspector de specialitateSIA11
8 ArhitectSII11
9 Inspector de specialitateSII11
10 Inspector de specialitateSIII33
11 Inspector SDEB55
12 Inspector(şef birou)SSD IA11
13 InspectorSSD IA22
14 InspectorSSD II11
15 Referent (şef serviciu)MIA11
16" Referent, inspector"MIA22
17" Referent, inspector"MI66
18" Referent, inspector"MII33
19 InspectorMIII44
20 InspectorM DEB22
21 CasierI22
22 CasierII11
23 MagazinerI22
24 MagazinerII11
25" Ingrijitor, portar"I4747
26 AdministratorI11
27 ArhivarI33
28 CurierI11
29 MuncitorI2020
30 MuncitorII1313
31 MuncitorIII66
32 MuncitorIV99
33 MuncitorV22
34 MuncitorVI22
35 MuncitorNEC44
Total funcţii cu contract individual de muncă1599150
ANEXA 4
Funcţii de demnitate publică alese
Nr. crt.Funcţia Număr posturi
1 Primar1
2 Viceprimar2