Hotărârea nr. 137/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru constructii de locuinte si drum de acces-str. Gh. Pitut - nr. cadastral 2143/3, 4475, 770, 769, 2855, 2144/1, 2850, 2852, 2854 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru construcții de locuințe si drum de acces-str. Gh. Pitut - nr. cadastral 2143/3, 4475, 770, 769, 2855, 2144/1, 2850, 2852, 2854 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.63.524 din data de 14 februarie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru construcții de locuințe si drum de acces-str. Gh. Pitut - nr. cadastral 2143/3, 4475, 770, 769, 2855, 2144/1, 2850, 2852, 2854 - Oradea,

Terenul in suprafata totala de 9.999,0 mp identificat cu nr. cadastral 2143/3 provenind din C.F.N nr.3647, nr. cadastral 770 provenind din C.F.N nr.1639, nr. cadastral 769 provenind din C.F.N. nr. 1638, nr. cadastral 2855 provenind din C.F.N nr.2009, nr. cadastral 2144/1 provenind din C.F.N nr.1260, nr. cadastral 2854 provenind din C.F.N nr.1650, nr. cadastral 2850 si 2852 provenind din C.F.N nr.2468, se afla in proprietatea beneficiarilor persoane fizice si nr. cadastral 4475 provenind din C.F.N nr.3801 in suprafata de 2005,0 mp se afla partial in proprietatea Municipiului Oradea si partial in proprietatea persoanelor fizice, cu destinatia de drum public,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru constructii de locuinte si drum de acces

  • - str. Gh. Pitut - nr. cadastral 2143/3, 4475, 770, 769, 2855, 2144/1, 2850, 2852, 2854 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Terenul a fost impartit in 8 loturi de case de tip izolat si un lot rezervat drumului carosabila si pietonal, in prelungirea str. Cimbrului, racordata la str. Gh. Pitut care va deservi viitoarele parcele;

  • -  Suprafata loturilor cuprinsa intre S= 500,0mp si S= 1119,0mp;

  • -  Zona de implantare a constructiilor va fi cuprinsa intre 6,0m limita minima si 31,0m limita maxima;

  • -  POT maxim = 35% si CUT = 0,5;

  • -  Strada nou creata in prelungirea strazii Cimbrului identificat cu nr. cadastral 4475, va intersecta str. Gh. Pitut si va avea profil transversal de 12,0m reglementat prin PUG municipiul Oradea ( carosabil, rigole si trotuar pe ambele parti);

  • -  Cota de teren de 250, 0mp destinat drumului de acces aflat in proprietatea persoanelor fizice va fi cedat domeniului public ;

  • -  Asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata in rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

Nr.137.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin